Asia C‑7/13

Skandia America Corp. (USA), filial Sverige

vastaan

Skatteverket

(förvaltningsrätten i Stockholmin esittämä ennakkoratkaisupyyntö)

Ennakkoratkaisupyyntö – Yhteinen arvonlisäverojärjestelmä – Direktiivi 2006/112/EY – Arvonlisäveroryhmä – Yhtiön päätoimipaikan, joka sijaitsee kolmannessa valtiossa, jäsenvaltiossa arvonlisäveroryhmään kuuluvalle sivuliikkeelleen suorittamien palvelujen sisäinen laskutus – Suoritettujen palvelujen verollisuus

Tiivistelmä – Unionin tuomioistuimen tuomio (toinen jaosto) 17.9.2014

1.        Verolainsäädännön yhdenmukaistaminen – Yhteinen arvonlisäverojärjestelmä – Verolliset liiketoimet – Vastikkeellinen palvelujen suoritus – Käsite – Yhtiön päätoimipaikan, joka sijaitsee kolmannessa valtiossa, jäsenvaltiossa sijaitsevalle sivuliikkeelleen suorittamat palvelut – Sivuliikkeen kuuluminen sellaisten henkilöiden ryhmään, joita voidaan pitää yhtenä arvonlisäverovelvollisena – Tällaisten suoritusten kuuluminen vastikkeellisen palvelujen suorituksen käsitteen piiriin

(Neuvoston direktiivin 2006/112 2 artiklan 1 kohta sekä 9 ja 11 artikla)

2.        Verolainsäädännön yhdenmukaistaminen – Yhteinen arvonlisäverojärjestelmä – Veronmaksuvelvolliset – Kolmanteen valtioon sijoittautuneen verovelvollisen suorittamat palvelut hankkiva verovelvollinen – Käsite – Yhtiön kolmanteen valtioon sijoittautuneen päätoimipaikan jäsenvaltiossa sijaitsevalle sivuliikkeelleen suorittamien palvelujen hankkija – Sivuliikkeen kuuluminen sellaisten henkilöiden ryhmään, joita voidaan pitää yhtenä arvonlisäverovelvollisena – Tällaisen sivuliikkeen kuuluminen mainitun käsitteen piiriin

(Neuvoston direktiivin 2006/112 56, 193 ja 196 artikla)

1.        Yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä annetun direktiivin 2006/112 2 artiklan 1 kohtaa sekä 9 ja 11 artiklaa on tulkittava siten, että kolmannessa valtiossa sijaitsevan päätoimipaikan jäsenvaltioon sijoittautuneelle sivuliikkeelleen suorittamat palvelut ovat verollisia liiketoimia, jos sivuliike on sellaisten henkilöiden ryhmän jäsen, joita voidaan pitää yhtenä arvonlisäverovelvollisena.

Käsittely yhtenä verovelvollisena nimittäin estää sen, että arvonlisäveroryhmän jäsenet voisivat jatkossa antaa erikseen arvonlisäveroilmoitukset, ja sen, että niitä voitaisiin käsitellä ryhmänsä sisällä tai ulkopuolella erillisinä verovelvollisina, koska vain kyseisellä arvonlisäveroryhmällä on oikeus antaa kyseiset veroilmoitukset. Tästä seuraa, että tällaisessa tilanteessa palvelut, jotka kolmas suorittaa arvonlisäveroryhmän jäsenelle, on arvonlisäverotuksessa katsottava suoritetun kyseisen jäsenen sijasta sille arvonlisäveroryhmälle, johon se kuuluu.

(ks. 29 ja 32 kohta sekä tuomiolauselman 1 kohta)

2.        Yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä annetun direktiivin 2006/112 56, 193 ja 196 artiklaa on tulkittava siten, että tilanteessa, jossa kolmannessa valtiossa sijaitsevan yhtiön päätoimipaikka suorittaa vastikkeellisia palveluja jäsenvaltioon sijoittautuneelle saman yhtiön sivuliikkeelle ja jossa mainittu sivuliike on sellaisten henkilöiden ryhmän jäsen, joita voidaan pitää yhtenä arvonlisäverovelvollisena kyseisessä jäsenvaltiossa, kyseinen ryhmä on palvelujen hankkijana velvollinen maksamaan arvonlisäveron.

Direktiivin 2006/112 196 artiklassa säädetään nimittäin, poikkeuksena kyseisen direktiivin 193 artiklassa tarkoitetusta yleissäännöstä, jonka mukaan arvonlisäveron on jäsenvaltiossa velvollinen maksamaan verovelvollinen, joka suorittaa verollisen palvelun, että arvonlisäveron on velvollinen maksamaan verovelvollinen, jolle mainitut palvelut suoritetaan, jos mainitun direktiivin 56 artiklassa tarkoitetut palvelut suorittaa verovelvollinen, joka ei ole sijoittautunut tähän jäsenvaltioon.

Palvelujen suorittaminen tällaisessa tilanteessa on direktiivin 2006/112 2 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitettu verollinen liiketoimi, ja arvonlisäveroryhmää, johon palvelujen vastaanottajana oleva sivuliike kuuluu, on arvonlisäverotuksessa pidettävä mainittujen palvelujen hankkijana.

(ks. 34, 35, 37 ja 38 kohta sekä tuomiolauselman 2 kohta)