Vispārējās tiesas 2021. gada 20. decembra rīkojums – Niemelä u.c./ECB

(Lieta T-321/17) 1

(Atcelšanas prasība atcelt tiesību aktu – Ekonomikas un monetārā politika – Kredītiestāžu prudenciālā uzraudzība – Īpaši uzraudzības uzdevumi, kas uzticēti ECB – Lēmums atsaukt atļauju kredītiestādes darbībai – Apstrīdētā akta aizstāšana tiesvedības laikā – Strīda priekšmeta izzušana – Intereses celt prasību zudums – Tiesvedības izbeigšana pirms sprieduma taisīšanas – Prasība par zaudējumu atlīdzību – Acīmredzama nepieņemamība)

* Tiesvedības valoda – angļu

Lietas dalībnieki

Prasītāji: Heikki Niemelä (Ohain, Beļģija), Mika Lehto (Espoo, Somija), Nemea plc (St. Julians, Malta), Nevestor SA (Ohain), Nemea Bank plc (St. Julians) (pārstāvis: A. Meriläinen, advokāts)

Atbildētāja: Eiropas Centrālā banka (pārstāvji: C. Hernández Saseta un A. Witte, kam palīdz B. Schneider, advokāts)

Lietas dalībniece, kas iestājusies lietā atbildētājas prasījumu atbalstam: Eiropas Komisija (pārstāvji: A. Steiblytė un A. Nijenhuis)

Priekšmets

Pirmkārt, prasība, kura ir pamatota ar LESD 263. pantu un ar kuru tiek lūgts atcelt Eiropas Centrālās bankas 2017. gada 23. marta Lēmumu ECB/SSM/2017 –213800JENPXTUY75VSO/1 WHD-2017-0003, ar ko atsauc Nemea Bank plc atļauju piekļūt kredītiestādes darbībām un, otrkārt, prasība, kas pamatota ar LESD 268. pantu un ar kuru tiek lūgts atlīdzināt kaitējumu, kas, iespējams, nodarīts prasītājiem.

Rezolutīvā daļa

Izbeigt tiesvedību attiecībā uz atcelšanas prasību.

Prasību par zaudējumu atlīdzību noraidīt kā acīmredzami nepieņemamu.

Heikki Niemelä, Mika Lehto, Nemea plc, Nevestor SA un Nemea Bank plc un Eiropas Centrālā banku (ECB) sedz katrs savus tiesāšanās izdevumus, kas saistīti ar atcelšanas prasību.

Heikki Niemelä, Mika Lehto, Nemea, Nevestor un Nemea Bank sedz savus, kā arī atlīdzina ECB tiesāšanās izdevumus, kas saistīti ar prasību par kaitējuma atlīdzību.

Eiropas Komisija savus tiesāšanās izdevumus sedz pati.

____________

1     OV C 283, 28.8.2017.