Kanne 28.3.2007 - Noworyta v. parlamentti

(Asia F-30/07)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: Lidia Noworyta (Bryssel, Belgia) (edustajat: asianajajat S. Orlanti, A. Cooolen, J.-N. Louis ja E. Marchal)

Vastaaja: Euroopan parlamentti

Vaatimukset

Nimittävän viranomaisen 28.4.2006 tekemä päätös, jolla hylättiin kantajan esimiehen 20.10.2005 tekemä ehdotus myöntää kantajalle henkilöstösääntöjen liitteessä VI olevassa 3 artiklassa tarkoitettu kiinteämääräinen korvaus erityisolosuhteissa suoritetuista ylityötunneista tai henkilöstösääntöjen 56 a tai 56 b artiklan nojalla muu korvaus.

Vastaaja on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Kantaja vetoaa kanteensa tueksi ensinnäkin sen yleisen periaatteen loukkaamiseen, jonka mukaan työntekijöihin sovellettavien työsuhteen ehtojen on oltava oikeudenmukaisia erityisesti työajan ja suoritettujen ylistyötuntien perusteella maksettavan korvauksen osalta tai hänen työaikansa järjestämiseen liittyvien erityispiirteiden johdosta.

Erityisesti kantaja väittää, että erotuksena henkilöstösääntöjen 56 a ja 56 b artiklasta henkilöstösääntöjen liitteessä VI olevassa 3 artiklassa ei säädetä mahdollisuudesta myöntää kiinteämääräistä korvausta erityisissä työskentelyolosuhteissa suoritetuista ylityötunneista sillä perusteella, että nämä tunnit on suoritettu tavanomaisen työajan puitteissa. Kantajan mukaan nimittävä viranomainen on tehnyt oikeudellisen virheen lisätessään kyseisen edellytyksen sisäisiin suoritettujen ylityötuntien korvaamista koskeviin sääntöihin.

Nimittävä viranomainen on myös tehnyt oikeudellisen virheen todetessaan, että 1.5.2004 lähtien palvelukseen otetut virkamiehet eivät voi saada tällaista korvausta, vaikka tällaisesta mahdollisuudesta säädetään nimenomaisesti mainittujen sisäisten sääntöjen 1 artiklassa.

Lisäksi kantaja väittää, että päätös, jolla häneltä evättiin kaikenlainen hänen erityisolosuhteissa työskentelynsä perusteella maksettava korvaus, oli vastoin henkilöstösääntöjen 56 a ja 56 b artiklaa sekä yhdenvertaisen kohtelun periaatetta.

Lopuksi kantajan mukaan parlamentin näkemys ei ole johdonmukainen siltä osin kuin johdon pääosaston pääjohtaja väitti, että puhelinvaihteessa ei kukaan tee ylityötunteja tavanomaisen työajan puitteissa, vaikka nimittävä viranomainen on puolestaan katsonut, että vireillä oli tutkimus kyseisen yksikön työehtojen yhdenmukaistamista koskevien mahdollisuuksien selvittämiseksi juuri yleisen/tavanomaisen työajan ulkopuolella noudatettujen epätavanomaisten työaikojen johdosta.

____________