Решение на Съда на публичната служба (трети състав) от 26 юни 2013 г. — BU/EMA

(Съединени дела F-135/11, F-51/12, F-110/12)1

(Публична служба — Срочно нает служител — Неподновяване на срочен договор — Увреждащ акт — Искане по смисъла на член 90, параграф 1 от Правилника — Искане за промяна в квалификацията на договор — Разумен срок — Административна жалба срещу решение за отхвърляне на административна жалба — Член 8 от УРДС — Задължение за полагане на грижа)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: BU (Лондон, Обединено кралство) (представители: S. Orlandi, J.-N. Louis и D. Abreu Caldas, avocats)

Ответник: Европейска агенция по лекарствата (EMA) (представители: по дело F-135/11, първоначално г-н S. Vincenzo, впоследствие г-н T. Jablonski и г-жа G. Gavrilidou, подпомагани от D. Waelbroeck и A. Duron, avocats, по дело F-51/12, г-н T. Jablonski и г-жа G. Gavrilidou, подпомагани от D. Waelbroeck и A. Duron, avocats, и по дело F-110/12, г-н T. Jablonski и г-жа Rampal Olmedo)

Предмет

Искане за отмяна на решението на Европейската агенция по лекарствата за неподновяване на договора на жалбоподателя като срочно нает служител

Диспозитив

Отменя решението на Европейската агенция по лекарствата за неподновяване на договора на BU, за което решение е изпратено уведомление с писмо от 30 май 2011 г.

Отхвърля жалбата по дело F-135/11 в останалата ѝ част.

Отхвърля жалбите по дела F-51/12 и F-110/12.

Европейската агенция по лекарствата понася направените от нея съдебни разноски, както и разноските, направени от BU по дела F-135/11 и F-51/12.

BU понася направените от него съдебни разноски, както и разноските, направени от Европейската агенция по лекарствата по дело F-110/12.

____________

1 ОВ C 65, 3.3.2012 г., стр. 24; ОВ C 209, 14.7.2012 г., стр. 14; ОВ C 379, 8.12.2012 г., стр. 34.