TARNAUTOJŲ TEISMO (antroji kolegija) NUTARTIS

2011 m. birželio 20 d.

Byla F‑67/10

Luigi Marcuccio

prieš

Europos Komisiją

„Viešoji tarnyba – Pareigūnai – Ieškinys dėl žalos, susijusios su bylinėjimosi išlaidų nustatymu, atlyginimo – Nepriimtinumas“

Dalykas:      Pagal SESV 270 straipsnį, taikomą EAEB sutarčiai pagal jos 106a straipsnį, pareikštas ieškinys, kuriuo L. Marcuccio prašo, be kita ko, priteisti iš Komisijos atlyginti jam žalą, kurią jis patyrė dėl to, kad ji atsisakė jam atlyginti atlygintinas išlaidas, tariamai patirtas byloje, kurioje priimtas 2008 m. lapkričio 4 d. Tarnautojų teismo sprendimas (Marcuccio prieš Komisiją, F‑41/06, dėl kurio pateiktas apeliacinis skundas nagrinėjamas Europos Sąjungos Bendrajame Teisme, byla T‑20/09 P).

Sprendimas:      Atmesti ieškinį kaip akivaizdžiai nepriimtiną. Priteisti iš L. Marcuccio visas bylinėjimosi išlaidas.

Santrauka

Procesas – Bylinėjimosi išlaidos – Nustatymas – Dalykas

(SESV 270 straipsnis; Pareigūnų tarnybos nuostatų 91 straipsnis; Tarnautojų teismo procedūros reglamento 92 straipsnio 1 dalis)

Europos Sąjungos viešosios tarnybos teisėje numatyta specifinė bylinėjimosi išlaidų nustatymo procedūra, kai bylos šalys nesutinka su atlygintinų išlaidų dydžiu ir pobūdžiu priėmus sprendimą, kuriuo Tarnautojų teismas išsprendė ginčą ir priėmė sprendimą dėl bylinėjimosi išlaidų padengimo. Pagal Tarnautojų teismo procedūros reglamento 92 straipsnio 1 dalį, jeigu kyla ginčas dėl atlygintinų bylinėjimosi išlaidų dydžio ir pobūdžio, šis teismas, gavęs suinteresuotosios šalies prašymą ir išklausęs kitos šalies pastabas, priima motyvuotą nutartį.

Be to, taikant Procedūros reglamento 92 straipsnio 1 dalyje numatytą specifinę bylinėjimosi išlaidų nustatymo procedūrą neleidžiama reikalauti tų pačių arba tais pačiais tikslais patirtų sumų atlyginimo pareiškus ieškinį dėl Sąjungos deliktinės atsakomybės. Taigi ieškovas, remdamasis SESV 270 straipsniu ir Pareigūnų tarnybos nuostatų 91 straipsniu, realiai negali pareikšti ieškinio, kurio dalykas toks pats kaip prašymo nustatyti bylinėjimosi išlaidas.

(žr. 20 ir 21 punktus)

Nuoroda:

Teisingumo Teismo praktika: 2009 m. liepos 16 d. Sprendimas Komisija prieš Schneider Electric, C‑440/07 P.

Pirmosios instancijos teismo praktika: 2007 m. liepos 11 d. Sprendimo Schneider Electric prieš Komisiją, T‑351/03, iš dalies panaikinto priėmus minėtą Teisingumo Teismo sprendimą dėl apeliacinio skundo, 297 punktas.

Tarnautojų teismo praktika: 2009 m. lapkričio 10 d. Sprendimo Marcuccio prieš Komisiją, F‑70/07, 17 punktas.