Žaloba podaná 12. marca 2021 – Európska komisia/Poľská republika

(vec C-166/21)

Jazyk konania: poľština

Účastníci konania

Žalobkyňa: Európska komisia (v zastúpení: C. Perrin a M. Siekierzyńska, splnomocnení zástupcovia)

Žalovaná: Poľská republika

Návrhy žalobkyne

určiť, že Poľská republika si tým, že dovozcu etanolu používaného na výrobu liekov pozbavila povinného oslobodenia od spotrebnej dane v prípade, keď si sám nezvolí podmienečné oslobodenie od spotrebnej dane, nesplnila povinnosti, ktoré jej vyplývajú z článku 27 ods. 1 písm. d) smernice Rady 92/83/EHS z 19. októbra 1992 o zosúladení štruktúr spotrebných daní pre etanol a alkoholické nápoje1 a zásadu proporcionality,

zaviazať Poľskú republiku na náhradu trov konania.

Žalobné dôvody a hlavné tvrdenia

Poľské republika prijala vnútroštátne predpisy, podľa ktorých dovozca etanolu používaného na výrobu liekov je pozbavený oslobodenia od spotrebnej dane v prípade, že si sám nezvolí podmienečné oslobodenie od spotrebnej dane.

Podľa názoru Komisie došlo k nesplneniu povinností vyplývajúcich z článku 27 ods. 1 písm. d) smernice Rady 92/83/EHS z 19. októbra 1992 o zosúladení štruktúr spotrebných daní pre etanol a alkoholické nápoje a zo zásady proporcionality.

Podľa tohto ustanovenia smernice v prípade používania etanolu na výrobu liekov, majú členské štáty povinnosť oslobodiť ho od spotrebnej dane za podmienok, ktoré stanovia na účely zabezpečenia správnej a čestnej aplikácie týchto oslobodení od daní a na účely ochrany pred daňovými únikmi, pred vyhýbaním sa plateniu daní a pred ich zneužívaním. Podľa Komisie viazanie oslobodenia od spotrebnej dane na uplatnenie postupu podmienečného oslobodenia od dane nie je potrebné na účely zabezpečenia správnej a čestnej aplikácie oslobodenia, ani na účely ochrany pred daňovými únikmi, pred vyhýbaním sa plateniu daní a pred ich zneužívaním. Odporuje to aj zásade proporcionality.

____________

1 Ú. v. ES L 316, 1992, s. 21; Mim. vyd. 09/001, s. 206.