Преюдициално запитване, отправено от Hoge Raad der Nederlanden на 8 май 2008 г. - Zuid-Chemie B.V./Philippo's Mineralenfabriek N.V./S.A., понастоящем PMF Productions

(Дело C-189/08)

Език на производството: нидерландски

Препращаща юрисдикция

Hoge Raad der Nederlanden

Страни в главното производство

Ищец: Zuid-Chemie BV

Ответник: Philippo's Mineralenfabriek N.V./S.A.

Преюдициални въпроси

Когато е налице непозволено увреждане като увреждането, на което Zuid-Chemie основава претенцията си, коя вреда трябва да се приеме за първоначалната вреда от това увреждане: вредата, възникнала с доставката на дефектната стока, или вредата, възникнала при обичайната употреба на стоката за целите, за които е предвидена?

В последния посочения случай: може ли мястото на настъпване на тази вреда да се приеме за "мястото, където е настъпило вредоносното събитие" по смисъла на член 5, initio и точка 3 от Регламент № 44/20011, само тогава, когато вредата се изразява във физическо увреждане на лица и вещи, или това е възможно и когато (най-напред) е претърпяна само имуществена вреда?

____________

1 - Регламент (ЕО) № 44/2001 на Съвета от 22 декември 2000 година относно компетентността, признаването и изпълнението на съдебни решения по граждански и търговски дела (ОВ 2001 г., L 12, стр. 1; Специално издание на български език, 2007 г., глава 19, том 3, стр. 74).