Решение на Съда на публичната служба (първи състав) от 15 октомври 2014 г. — AY/Съвет

(Дело F-23/11)1

(Публична служба — Длъжностни лица – Връщане на Съда на публичната служба за ново разглеждане след отмяна — Повишаване — Процедура за повишаване за 2010 г. — Съпоставяне на заслугите — Решение да не се повишава жалбоподателят)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: AY (представител: É. Boigelot, avocat)

Ответник: Съвет на Европейския съюз (представители: M. Bauer и A. F. Jensen)

Предмет

Искане да се отмени решението на Съвета да не включи жалбоподателя в списъка с длъжностните лица, повишени в степен AST 9 в процедурата по повишаване за 2010 г., и обезщетение за претърпяната неимуществена вреда. Дело T-167/12 P върнато от Общия съд след отмяна.ДиспозитивОтхвърля жалбата.AY понася направените от него съдебни разноски, съответно по дела F-23/11, T- 167/12 P и F-23/11 RENV, както и разноските на Съвета на Европейския съюз по дело F-23/11.Съветът на Европейския съюз понася направените от него съдебни разноски по дела T-167/12 P и F-23/11 RENV.