Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2020. gada 7. janvārī iesniedza Oberlandesgericht Düsseldorf (Vācija) – Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände – Verbraucherzentrale Bundesverband e.V./Vodafone GmbH

(Lieta C-5/20)

Tiesvedības valoda – vācu

Iesniedzējtiesa

Oberlandesgericht Düsseldorf

Pamatlietas puses

Prasītāja: Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände – Verbraucherzentrale Bundesverband e.V.

Atbildētāja: Vodafone GmbH

Prejudiciālie jautājumi

Vai Regulas Nr. 2015/2120 1 3. panta 1. punkts ir jāinterpretē tādējādi, ka tiešo lietotāju tiesības lietot pašu izvēlētas galiekārtas, izmantojot savu interneta piekļuves pakalpojumu, ietver arī tiesības, izmantojot galiekārtu (piemēram, viedtālruni, planšeti), kas tieši pieslēgta publiskā telekomunikāciju tīkla saskarpunktam, interneta piekļuves pakalpojumu lietot (koplietot, izmantojot piesaisti) arī ar citām galiekārtām (cita planšete/viedtālrunis)?

Ja atbilde uz pirmo jautājumu ir apstiprinoša:

Vai šīs regulas 3. panta 1. un 2. punkts ir jāinterpretē tādējādi, ka tiešo lietotāju galiekārtu izvēle tiek neatļauti ierobežota, ja piesaiste nav nedz līgumā aizliegta, nedz tiek tehniski ierobežota, tomēr, pamatojoties uz līgumisku vienošanos, izlietotais datu apjoms, izmantojot piesaisti, atšķirībā no izlietotā datu apjoma, neizmantojot piesaisti, netiek ietverts Zero–Rating [nulles likmes] piedāvājumā, bet gan ieskaitīts pamata apjomā un, pārsniegšanas gadījumā, aprēķināts atsevišķi?

____________

1 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2015/2120 (2015. gada 25. novembris), ar ko nosaka pasākumus sakarā ar piekļuvi atvērtam internetam un groza Direktīvu 2002/22/EK par universālo pakalpojumu un lietotāju tiesībām attiecībā uz elektronisko sakaru tīkliem un pakalpojumiem un Regulu (ES) Nr. 531/2012 par viesabonēšanu publiskajos mobilo sakaru tīklos Savienībā (OV 2015, L 310, 1. lpp.).