Αναίρεση που άσκησε στις 21 Δεκεμβρίου 2020 η Intermarché Casino Achats κατά της αποφάσεως που εξέδωσε το Γενικό Δικαστήριο (ένατο πενταμελές τμήμα) στις 5 Οκτωβρίου 2020 στην υπόθεση T-254/17, Intermarché Casino Achats κατά Επιτροπής

(Υπόθεση C-693/20 P)

Γλώσσα διαδικασίας: η γαλλική

Διάδικοι

Αναιρεσείουσα: Intermarché Casino Achats (εκπρόσωποι: Y. Utzschneider, J. Jourdan, C. Mussi, S. Eder, avocats)

Λοιποί διάδικοι στην αναιρετική διαδικασία: Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Αιτήματα

Η αναιρεσείουσα ζητεί από το Δικαστήριο:

να αναιρέσει εν μέρει την απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της 5ης Οκτωβρίου 2020 στην υπόθεση T-254/17, καθόσον απέρριψε εν μέρει την προσφυγή που άσκησε η Intermarché Casino Achats με αίτημα την ακύρωση της αποφάσεως της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 9ης Φεβρουαρίου 2017 η οποία είχε εκδοθεί βάσει του άρθρου 20, παράγραφοι 1 και 4, του κανονισμού 1/2003 (υπόθεση AT.40466 – Tute 1) και καθόσον καταδίκασε την αναιρεσείουσα στα δικαστικά έξοδα·

να ακυρώσει το άρθρο 1, στοιχείο α΄, της αποφάσεως της Επιτροπής της 9ης Φεβρουαρίου 2017 στην προαναφερθείσα υπόθεση AT.40466·

να καταδικάσει την Επιτροπή στο σύνολο των δικαστικών εξόδων.

Λόγοι αναιρέσεως και κύρια επιχειρήματα

Με τον πρώτο λόγο αναιρέσεως η αναιρεσείουσα υποστηρίζει ότι το Γενικό Δικαστήριο υπέπεσε σε πλάνη περί το δίκαιο, καθόσον απέρριψε την ένσταση ελλείψεως νομιμότητας του άρθρου 20, παράγραφοι 1 και 4, του κανονισμού 1/2003, η οποία στηριζόταν στην έλλειψη κατάλληλων ενδίκων βοηθημάτων κατά της διενέργειας ελέγχου, γεγονός το οποίο δεν ήταν σύμφωνο με τις απαιτήσεις πραγματικής προσφυγής η οποία κατοχυρώνεται στο άρθρο 47 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων και στη νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου.

Με τον δεύτερο λόγο αναιρέσεως η αναιρεσείουσα εκθέτει ότι το Γενικό Δικαστήριο υπέπεσε σε πλάνη περί το δίκαιο, καθόσον έκρινε ότι τα έγγραφα που προσκόμισε η Επιτροπή, προκειμένου να αποδείξει την ύπαρξη σοβαρών ενδείξεων περί παραβάσεων κατά την ημερομηνία του ελέγχου, μπορούσαν να ληφθούν υπόψη χωρίς την τήρηση των διατυπώσεων που προβλέπει ο κανονισμός 1/2003 και ο κανονισμός 773/2004. Η πλάνη αυτή επηρεάζει την εκτίμηση του Γενικού Δικαστηρίου ότι η Επιτροπή διέθετε σοβαρές ενδείξεις όσον αφορά την ύπαρξη της παραβάσεως που μνημονεύεται στο άρθρο 1, στοιχείο α΄, της αποφάσεως περί ελέγχου. Επομένως, το Γενικό Δικαστήριο, καθόσον αρνήθηκε να ακυρώσει το άρθρο 1, στοιχείο α΄, της αποφάσεως περί ελέγχου, προσέβαλε το δικαίωμα του απαραβίαστου της κατοικίας που κατοχυρώνεται στο άρθρο 7 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων.

Με τον τρίτο λόγο αναιρέσεως η αναιρεσείουσα υποστηρίζει ότι το Γενικό Δικαστήριο υπέπεσε σε πλάνη περί το δίκαιο, καθόσον έκρινε ότι το δικαίωμα του απαραβίαστου της κατοικίας που κατοχυρώνεται στο άρθρο 7 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων δεν επέβαλε όπως η απόφαση περί ελέγχου ορίζει τη διάρκεια του ελέγχου και καθόσον αρνήθηκε να ακυρώσει την απόφαση για τον λόγο αυτό.

____________