Avaliku Teenistuse Kohtu (teine koda) 16. septembri 2013. aasta otsus – Höpcke versus komisjon

(kohtuasi F-46/12)1

(Avalik teenistus – Avalik konkurss – Konkursiteade EPSO/AST/111/10 – Reservnimekirja kandmata jätmine – Juhend koostada minimaalse pikkusega tekst – Täitmata jätmine)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: Dagmar Höpcke (Brüssel, Belgia) (esindajad: advokaadid S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis, É. Marchal ja D. Abreu Caldas)

Kostja: Euroopa Komisjon (esindajad: B. Eggers ja M. G. Gattinara)

Ese

Nõue tühistada konkursi EPSO/AST/111/10 konkursikomisjoni otsus jätta hageja nimi lisamata konkursi edukalt läbinud isikute nimekirja.

Resolutsioon

Jätta hagi rahuldamata.

Jätta D.  Höpcke kohtukulud tema enda kanda ja mõista temalt välja Euroopa Komisjoni kohtukulud.

____________

____________

1     ELT C 184, 23.6.2012, lk 25.