Αίτηση προδικαστικής αποφάσεως την οποία υπέβαλε το Högsta domstolen (Σουηδία) στις 23 Aπριλίου 2021 – Norra Stockholm Bygg AB κατά Per Nycander AB

(Υπόθεση C-268/21)

Γλώσσα διαδικασίας: η σουηδική

Αιτούν δικαστήριο

Högsta domstolen

Διάδικοι στην υπόθεση της κύριας δίκης

Αναιρεσείουσα: Norra Stockholm Bygg AB

Αναιρεσίβλητη: Per Nycander AB

Μετέχουσα στη διαδικασία: Entral AB

Προδικαστικά ερωτήματα

Έχουν οι διατάξεις του άρθρου 6, παράγραφοι 3 και 4, του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων1 την έννοια ότι τυγχάνουν εφαρμογής και επί εθνικών δικονομικών κανόνων περί υποχρεώσεως γνωστοποιήσεως αποδεικτικών στοιχείων;

Σε περίπτωση καταφατικής απάντησης στο πρώτο ερώτημα, έχει ο Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων την έννοια ότι πρέπει να λαμβάνονται υπόψη και τα συμφέροντα των υποκειμένων των δεδομένων όταν πρόκειται να ληφθεί απόφαση σχετικά με το αν πρέπει να διαταχθεί γνωστοποίηση πράξεως που περιλαμβάνει δεδομένα προσωρινού χαρακτήρα; Σε μια τέτοια περίπτωση, επιβάλλει το δίκαιο της Ένωσης απαιτήσεις σχετικά με τις ειδικότερες λεπτομέρειες κατά τις οποίες πρέπει να λαμβάνεται η απόφαση αυτή;

____________

1     Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) (ΕΕ 2016, L 119, σ. 1).