Διάταξη του Δικαστηρίου Δημόσιας Διοίκησης (δεύτερο τμήμα) της 15ης Ιουνίου 2010 - Petrilli κατά Επιτροπής

(Υπόθεση F-51/09) 1

Γλώσσα διαδικασίας: η γαλλική

Ο πρόεδρος του δευτέρου τμήματος διέταξε τη διαγραφή της υποθέσεως, κατόπιν φιλικού διακανονισμού.

____________

1 - EE C 205 της 29.8.2009, σ. 48.