Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2021. gada 27. aprīlī iesniedza Korkein hallinto-oikeus (Somija) – A

(Lieta C-270/21)

Tiesvedības valoda – somu

Iesniedzējtiesa

Korkein hallinto-oikeus

Pamatlietas puses

Prasītājs: A

Atbildētāja: Opetushallitus

Prejudiciālie jautājumi

Vai Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2005/36/EK (2005. gada 7. septembris) par profesionālo kvalifikāciju atzīšanu (turpmāk tekstā – “Profesionālo kvalifikāciju direktīva”) 3. panta 1. punkta a) apakšpunkts redakcijā, kas grozīta ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2013/55/ES 1 (2013. gada 20. novembris), ir jāinterpretē tādējādi, ka par reglamentēto profesiju ir uzskatāma profesija, kurā atbilstības prasības, no vienas puses, nosaka kādas dalībvalsts izglītības ministra izdoti noteikumi, bērnudārza audzinātājam nepieciešamās pedagoģiskās kompetences saturu reglamentē profesionālais standarts, un dalībvalsts ir uzdevusi iekļaut bērnudārza audzinātāja profesiju Komisijas izveidotajā reglamentēto profesiju datubāzē, taču, no otras puses, saskaņā ar atbilstības prasībām, kas attiecīgajos noteikumos izvirzītas šai profesijai, darba devējam tiek piešķirta rīcības brīvība, vērtējot šo atbilstības prasību izpildi, it īpaši attiecībā uz prasībām pedagoģiskajai kompetencei, un pedagoģiskās kompetences esamības apliecināšanu neregulē nedz minētie noteikumi, nedz citi likumi, noteikumi vai administratīvie priekšraksti?

Ja atbilde uz pirmo jautājumu ir apstiprinoša: vai izcelsmes dalībvalsts kompetentās iestādes izsniegts apliecinājums par profesionālo kvalifikāciju, kura iegūšanas priekšnosacījums ir darba pieredzes esamība attiecīgajā profesijā, var tikt uzskatīts par kompetences apliecinājumu vai citu kvalifikāciju apliecinošu dokumentu Profesionālo kvalifikāciju direktīvas 13. panta 1. punkta izpratnē, ja profesionālā pieredze, uz kuras pamata ir izsniegts apliecinājums, izcelsmes dalībvalstī ir uzkrāta laikposmā, kurā tā bija padomju sociālistiskā republika, kā arī uzņemošajā dalībvalstī, taču nav veidojusies izcelsmes dalībvalstī laikā pēc tās neatkarības atjaunošanas?

Vai Profesionālo kvalifikāciju direktīvas 3. panta 3. punkts ir jāinterpretē tādējādi, ka profesionālā kvalifikācija, kuras pamatā ir diploms, kas iegūts mācību iestādē, kura ir atradusies dalībvalsts ģeogrāfiskajā teritorijā laikā, kad šī dalībvalsts pastāvēja nevis kā autonoma valsts, bet kā padomju sociālistiskā republika, kā arī profesionālā pieredze, kas uz šī diploma pamata iegūta attiecīgajā padomju sociālistiskajā republikā pirms izcelsmes dalībvalsts neatkarības atjaunošanas, ir uzskatāma par trešā valstī iegūtu profesionālo kvalifikāciju, kuras atzīšanai papildus ir nepieciešama trīs gadu profesionālā pieredze, kas iegūta izcelsmes dalībvalstī pēc tās neatkarības atjaunošanas?

____________

1 Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2013/55/ES (2013. gada 20. novembris), ar ko groza Direktīvu 2005/36/EK par profesionālo kvalifikāciju atzīšanu un Regulu (ES) Nr. 1024/2012 par administratīvo sadarbību, izmantojot Iekšējā tirgus informācijas sistēmu (IMI regulu) (OV 2013, L 354, 132. lpp.).