Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Juzgado Mercantil nº 7 de Barcelona (Espanja) on esittänyt 11.3.2021 – AD ym. v. PACCAR Inc, DAF TRUCKS NV ja DAF Trucks Deutschland GmbH

(Asia C-163/21)

Oikeudenkäyntikieli: espanja

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Juzgado Mercantil nº 7 de Barcelona

Pääasian asianosaiset

Kantaja: AD ym.

Vastaaja: PACCAR Inc, DAF TRUCKS NV ja DAF Trucks Deutschland GmbH

Ennakkoratkaisukysymys

Onko tietyistä säännöistä, joita sovelletaan jäsenvaltioiden ja Euroopan unionin kilpailuoikeuden säännösten rikkomisen johdosta kansallisen lainsäädännön nojalla nostettuihin vahingonkorvauskanteisiin, 26.11.2014 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2014/104/EU1 5 artiklan 1 kohtaa tulkittava siten, että olennaisten todisteiden esittämisellä viitataan vain vastaajan tai kolmannen osapuolen hallinnassa oleviin asiakirjoihin, jotka ovat jo olemassa, vai sisältyykö 5 artiklan 1 kohtaan päinvastoin myös mahdollisuus saada esitetyksi uusia asiakirjoja, jotka osapuolen, jolle todisteiden esittämistä koskeva pyyntö on esitetty, on laadittava kasaamalla tai luokittelemalla sen hallussa olevia tietoja tai dataa?

____________

1 EUVL 2014, L 349, s. 1