РЕШЕНИЕ НА СЪДА НА ПУБЛИЧНАТА СЛУЖБА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ
(първи състав)

28 март 2012 година


Дело F‑36/10


Chiara Rapone

срещу

Европейска комисия

„Публична служба — Конкурс на общо основание — Последователни кандидатури в рамките на конкурс на общо основание — Отказ да се извърши регистрация“

Предмет: Жалба, подадена на основание член 270 ДФЕС, приложим към Договора за Евратом по силата на член 106а от последния, с която г‑жа Rapone иска от Съда на публичната служба да отмени решението, с което Европейската служба за подбор на персонала (EPSO) ѝ е отказала подаването на втора кандидатура в рамките на конкурс EPSO/AD/177/10

Решение: Отхвърля жалбата. Жалбоподателката понася направените от нея и от Комисията съдебни разноски.

Резюме

1.      Длъжностни лица — Конкурс — Конкурс на общо основание — Процедура за записване онлайн — Невъзможност за промяна на валидирано записване — Кандидат, който не е запазил в срок дата за преминаване на входни тестове — Извършване на ново записване — Изключване

2.      Длъжностни лица — Конкурс — Конкурс на общо основание — Процедура за записване онлайн — Кандидат, валидирал записването си, който не е запазил в срок дата за преминаване на входни тестове — Пречка за подаването на нова кандидатура преди изтичане на срока за записване — Правило, което не е явно неподходящо — Задължение за конкретно мотивиране на приетото правило — Липса

(член 41, параграф 2, буква в) от Хартата на основните права на Европейския съюз; член 25, втора алинея от Правилника за длъжностните лица)

1.      В рамките на конкурс на общо основание за съставяне на списък с резерви за назначаването на администратори в европейските институции, уведомлението, което уточнява, че след като бъде валидирано, записването онлайн не подлежи на по-нататъшна промяна, не трябва да се тълкува само като информация за всички записани за този конкурс на общо основание кандидати, че информацията, предоставена от тях при записване, не подлежи на по-нататъшна промяна. Това уведомление трябва да се разглежда и като пречка за кандидата, който не е запазил в срок дата за преминаване на входните тестове, да извърши ново записване.

(вж. точка 40)

2.      В рамките на конкурс на общо основание за съставяне на списък с резерви за назначаването на администратори в европейските институции, правило, което препятства възможността кандидат, който е валидирал записването си онлайн, но не е запазил в срок дата за преминаване на входните тестове, да подаде нова кандидатура преди изтичане на срока за записване, посочен в обявлението за конкурса, не е явно неподходящо с оглед на целта, законно преследвана от новата процедура за подбор, въведена от Европейската служба за подбор на персонала (EPSO) през 2010 г. и насочена към ускоряване на процеса на подбор и назначаване на бъдещи длъжностни лица.

След като в публикуваните в уебсайта си документи, до които кандидатът по конкурса няма как да не е имал достъп, валидирайки записването си, EPSO е изложила в основни линии преследваните с реформата на процедурата за подбор цели, тази служба не е задължена да мотивира конкретно приемането на такова правило.

(вж. точки 51, 52 и 54)