Преюдициално запитване, отправено от Софийски районен съд (България) на 15 март 2021 година – „ПРОФИ КРЕДИТ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД / T.И.T.

(Дело C-170/21)

Език на производството: български

Запитваща юрисдикция

Софийски районен съд

Страни в главното производство

Заявител: „ПРОФИ КРЕДИТ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД

Длъжник: T.И.T.

Преюдициални въпроси

1.    Следва ли чл.6, §1 от Директива 93/13 ЕИО1 , да се тълкува в смисъл, че в случаите на производства, при които длъжникът не участва до произнасяне със съдебно разпореждане за плащане, съдът е длъжен служебно да разгледа неравноправен характер на договорна клауза, и когато има съмнения, че такава клауза е неравноправна, съдът е длъжен да не я приложи?.

2.    При утвърдителен отговор на първия въпрос, длъжен ли е националният съд изцяло да откаже издаването на съдебен акт, разпореждащ плащане, когато част от претенцията се основава на неравноправна договорна клауза, формираща размера на заявената претенция?

3.    При утвърдителен отговор на първия въпрос, но отрицателен отговор на втория, длъжен ли е националният съд частично да откаже издаването на съдебен акт, разпореждащ плащане, за частта от претенцията, която се основава на неравноправна договорна клауза?

4.    При утвърдителен отговор на трети въпрос, длъжен ли е и при какви условия националният съд служебно да зачете последиците свързани с неравноправния характер на клауза, когато има данни за плащане по нея, вкл. да извърши прихващане с други неплатени задължения по договора?

5.    При утвърдителен отговор на четвърти въпрос, обвързан ли е националният съд от указания на горна инстанция, които по националното право са задължителни за проверяваната инстанция, с които указания не се зачитат последиците свързани с неравноправния характер на клауза?

____________

1 Директива 93/13/ЕИО на Съвета от 5 април 1993 година относно неравноправните клаузи в потребителските договори (OB 1993, L 95, стр. 29; Специално българско издание: глава 15, том 2, стр. 273)