Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná College van Beroep voor het bedrijfsleven (Nizozemsko) dne 22. ledna 2021 – Sense Visuele Communicatie en Handel vof (jednající také pod jménem De Scharrelderij) v. Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

(Věc C-36/21)

Jednací jazyk: nizozemština

Předkládající soud

College van Beroep voor het bedrijfsleven (odvolací správní soud pro hospodářské věci)

Účastníci původního řízení

Žalobkyně: Sense Visuele Communicatie en Handel vof (jednající také pod jménem De Scharrelderij)

Žalovaný: Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (ministr zemědělství, přírody a kvality potravin)

Předběžná otázka

Brání unijní právo tomu, aby bylo posouzeno na základě zásady ochrany legitimního očekávání platné ve vnitrostátním právu, zda vnitrostátní správní orgán v rozporu s ustanovením unijního práva vzbudil legitimní očekávání a jednal proto podle vnitrostátního práva nezákonně, když dotčené osobě nenahradil takto vzniklou škodu, jestliže se tato osoba nemůže úspěšně dovolávat zásady ochrany legitimního očekávání podle unijního práva, neboť dotčené ustanovení unijního práva je jednoznačné?

____________