Žaloba podaná dne 24. srpna 2006 - Lohiniva v. Komise

(Věc F-98/06)

Jednací jazyk: finština

Účastníci řízení

Žalobce: Risto Lohiniva (Brusel, Belgie) [zástupce(i): V. Teperi, advokát]

Žalovaná: Komise Evropských společenství

Návrhové žádání žalobce

zrušit rozhodnutí Orgánu oprávněného ke jmenování (OOJ) ze dne 30. května 2006, kterým se zamítá stížnost podaná žalobcem;

rozhodnout, že žalobce má stále nárok na převedení do Finska 35 % svého čistého platu, částky, která je upravena koeficientem pro převod podle země, a to ode dne 16. ledna 2006;

uložil žalované náhradu nákladů řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Žalobce převáděl do země svého původu, Finska, část svého platu, upraveného koeficientem podle článku 17 přílohy VII dřívějšího znění služebního řádu. Žalobce byl v rámci výměnného programů úředníků mezi Komisí a členskými státy přeložen během let 2004 a 2005 do Finska. Po dobu tohoto období mu Komise vyplácela ve Finsku celou výši jeho platu navýšenou podle koeficientu pro převod. V lednu 2006 byla žalobci po jeho příjezdu do Bruselu odepřena možnost opět začít převádět do Finska část svého platu, kterou tam převáděl před přeložením. Správní orgán v tomto ohledu uplatnil, že výše zmíněná ustanovení byla pozměněna po vstupu nového služebního řádu v platnost a že žalobce nesplňuje podmínku stanovenou čl. 17 odst. 2 písm. a) přílohy XIII služebního řádu pro zachování této výhody.

Žalobce v rámci své žaloby tvrdí, že v rozsahu, ve kterém využíval převodu v průběhu svého přeložení do Finska jako dříve, spadá jeho situace pod případ, na nějž se vztahuje čl. 17 odst. 2 písm. a) přílohy XIII služebního řádu.

____________