Domstolens dom (Syvende Afdeling) af 19. december 2012 – Bavaria mod Kommissionen

(Sag C-445/11 P)

»Appel – konkurrence – kartel – det nederlandske ølmarked – Kommissionens beslutning, der fastslår en overtrædelse af artikel 81 EF – bøder – den administrative procedures varighed – bødens niveau«

1.                     Appel – anbringender – Domstolens kontrol med vurderingen af fakta og beviselementer – udelukket, medmindre de er gengivet urigtigt – anbringende om urigtig gengivelse af beviserne – nødvendigheden af præcist at angive de urigtigt gengivne beviser og påvise de fejl i analysen, der har ført til denne urigtige gengivelse (art. 256, stk. 1, andet afsnit, TEUF; statutten for Domstolen, art. 58, stk. 1; Domstolens procesreglement, art. 169, stk. 2) (jf. præmis 23, 24, 27, 28 og 123)

2.                     Appel – anbringender – anbringender og argumenter, som blot gentager det for Retten påberåbte – ingen angivelse af den påberåbte retlige fejl – afvisning (art. 256, stk. 1, TEUF; statutten for Domstolen, art. 58, stk. 1; Domstolens procesreglement, art. 169, § 2) (jf. præmis 93-95)

3.                     Konkurrence – bøder – størrelse – fastsættelse – kriterier – overtrædelsens grovhed – ingen bindende eller udtømmende liste over kriterier – skønsbeføjelse forbeholdt Kommissionen – forhøjelse af det generelle bødeniveau – lovlig (art. 81 EF; Rådets forordning nr. 1/2003, art. 23, stk. 2 og 3) (jf. præmis 53-55, 57-59, 73 og 74)

4.                     Konkurrence – administrativ procedure – Kommissionens forpligtelser – overholdelse af en rimelig frist (Rådets forordning nr. 1/2003) (jf. præmis 77)

5.                     Appel – anbringender – anbringende fremført for første gang i forbindelse med appellen – afvisning (art. 256, stk. 1, andet afsnit, TEUF; statutten for Domstolen, art. 58, stk. 1; Domstolens procesreglement, art. 170) (jf. præmis 98-100)

Angående

Appel af dom afsagt af Retten (Sjette Udvidede Afdeling) den 16. juni 2011 i sag T-235/07, Bavaria mod Kommissionen, hvorved Retten annullerede artikel 1 i Kommissionens beslutning K(2007) 1697 af 18. april 2007 vedrørende en procedure i henhold til artikel 81 [EF] (sag COMP/B/37 766 – Det nederlandske ølmarked), for så vidt som Europa-Kommissionen heri fastslog, at Bavaria NV havde deltaget i en overtrædelse bestående i en lejlighedsvis koordinering af andre handelsbetingelser end priser, som blev tilbudt de individuelle kunder i »horeca«-sektoren i Nederlandene.

Konklusion

1)

Appellen forkastes.

2)

Bavaria NV betaler sagens omkostninger.