Odwołanie od wyroku Sądu (trzecia izba) wydanego w dniu 18 listopada 2020 r. w sprawie T-643/19, Dermavita / EUIPO – Allergan Holdings France (JUVEDERM ULTRA), wniesione w dniu 18 stycznia 2021 r. przez Dermavita Co. Ltd

(Sprawa C-26/21 P)

Język postępowania: angielski

Strony

Wnoszący odwołanie: Dermavita Co. Ltd (przedstawiciel: D. Todorov, advokat)

Druga strona postępowania: Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO), Allergan Holdings France SAS

Postanowieniem z dnia 4 maja 2021 r. Trybunał (izba ds. przyjmowania odwołań do rozpoznania) orzekł, że odwołanie nie zostanie przyjęte do rozpoznania oraz że Dermavita Co. Ltd pokrywa własne koszty.

____________