Žaloba podaná dne 13. prosince 2011 – ZZ v. Komise

(Věc F-133/11)

Jednací jazyk: němčina

Účastníci řízení

Žalobce: ZZ (zástupce: P. Goergen, advokát)

Žalovaná: Evropská komise

Předmět a popis sporu

Zrušení rozhodnutí Komise zařadit - na základě použití méně výhodného ustanovení -žalobce, který se nacházel na seznamu úspěšných uchazečů výběrového řízení EPSO/A/17/04, který byl zveřejněn dříve, než nabyl účinnosti nový služební řád úředníků, do platové třídy AD 6, platového stupně 2.

Návrhová žádání žalobce

zrušit zařazení žalobce do platové třídy a platového stupně AD 6/2 při jeho jmenování úředníkem ve zkušební době k 1. dubnu 2011;

určit, že žalobce má - při objektivním posouzení jeho profesní praxe a za použití zásad, ze kterých vycházela jiná výběrová řízení, jakož i s ohledem na zásadu výkonu odpovídajícího odměňování - nárok na zařazení do platové třídy a platového stupně AD 11/2, minimálně však na jiné přiměřené zařazení;

přiznat žalobci až do dne, kdy bude vydáno řádné rozhodnutí o jeho zařazení do platové třídy odpovídající jeho profesní praxi a služebnímu věku, za hmotnou škodu, kterou utrpěl, částku ve výši celkového rozdílu - ve výši 3 051,43 eur měsíčně, nebo ve výši, kterou stanoví odborný znalec - mezi odměnami, které odpovídají jeho zařazení uvedenému v rozhodnutí o jmenování, a odměnami, které odpovídají zařazení, na které by měl nárok, a úroky z prodlení až do dne, kdy bude vydáno rozhodnutí o řádném zařazení do platové třídy, vypočítané na základě úrokové sazby stanovené Evropskou centrální bankou;

přiznat žalobci nárok na uvedení do takového postavení, že i důchodová a jiná práva z jeho pracovně právního vztahu s žalovanou budou vypočtena tak, nebo nově vypočtena tak, jak by tyto nároky byly vypočteny na základě - ve smyslu tohoto návrhového žádání - správného zařazení žalobce, přiznat žalobci částku ve výši 10 000 eur jako náhradu za utrpěnou morální škodu a úroky z prodlení vypočítané na základě úrokové sazby stanovené Evropskou centrální bankou od data nástupu žalobce u žalované, podpůrně od data této žaloby, až do úplného zaplacení;

uložit Evropské komisi náhradu nákladů řízení.