Skarga wniesiona w dniu 29 listopada 2006 r. - Bordini przeciwko Komisji

(Sprawa F-134/06)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Giovanni Bordini (Dover, Zjednoczone Królestwo) (przedstawiciele: L. Levi, C. Ronzi, I. Perego, avocats)

Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich

Żądania strony skarżącej

uchylenie decyzji z dnia 25 stycznia 2006 r., na podstawie której organ powołujący odmówił uznania, że skarżący zamieszkuje na terytorium Zjednoczonego Królestwa i w rezultacie odmówił zastosowania współczynnika korygującego dla Zjednoczonego Królestwa do jego emerytury;

zasądzenie od pozwanej kwot należnych z tytułu zastosowania ze skutkiem wstecznym współczynnika korygującego dla Zjednoczonego Królestwa do emerytury skarżącego począwszy od 1 kwietnia 2004 r. wraz z odsetkami w wysokości określonej przez Europejski Bank Centralny dla głównych operacji refinansowania, podwyższonej o dwa punkty;

obciążenie pozwanej kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty

Na poparcie swojej skargi skarżący podnosi, że zaskarżona decyzja narusza zasadę obowiązku uzasadnienia, gdyż jej treść została zredagowana w sposób tak niejasny, że nie było możliwe zrozumienie rozumowania, na którym się opiera.

Skarżący podnosi ponadto naruszenie art. 82 dawnego regulaminu pracowniczego, naruszenie art. 20 załącznika XIII do nowego regulaminu pracowniczego, oczywisty błąd w ocenie okoliczności faktycznych, który doprowadził do naruszenia prawa, naruszenie zasady proporcjonalności, jak również naruszenie prawa do życia prywatnego.

Skarżący podnosi wreszcie, że Komisja naruszyła obowiązek staranności i zasadę dobrej administracji.

____________