Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Landgericht München (Nemecko) 28. januára 2021 – Phoenix Contact GmbH & Co. KG/HARTING Deutschland GmbH & Co. KG a Harting Electric GmbH & Co. KG

(vec C-44/21)

Jazyk konania: nemčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Landgericht München

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Navrhovateľka: Phoenix Contact GmbH & Co. KG

Odporkyne: HARTING Deutschland GmbH & Co. KG, Harting Electric GmbH & Co. KG

Prejudiciálna otázka

Je v súlade s článkom 9 ods. 1 smernice 2004/48/ES1 skutočnosť, že v konaní o predbežnej právnej ochrane vyššie krajinské súdy, ktoré sú príslušné na konanie na poslednom stupni, v zásade odmietajú vydanie predbežných opatrení v súvislosti s porušením patentov, ak sa o spornom patente doteraz neuskutočnilo konanie o námietke alebo o vyhlásení neplatnosti na prvom stupni?

____________

1 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/48/ES z 29. apríla 2004 o vymožiteľnosti práv duševného vlastníctva (Ú. v. EÚ L 157, 2004, s. 45; Mim. vyd. 17/002, s. 32).