Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Administratīvā apgabaltiesa (Läti) 21. mail 2021 – SIA Stockholm School of Economics in Riga versus Latvijas Zinātnes padome

(kohtuasi C-318/21)

Kohtumenetluse keel: läti

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Administratīvā apgabaltiesa

Põhikohtuasja pooled

Apellant: SIA Stockholm School of Economics in Riga

Vastustaja apellatsioonimenetluses: Latvijas Zinātnes padome

Eelotsuse küsimused

1.    Kas komisjoni 17. juuni 2014. aasta määruse (EÜ) nr 651/2014 ELi aluslepingu artiklite 107 ja 108 kohaldamise kohta1 , millega teatavat liiki abi tunnistatakse siseturuga kokkusobivaks, artikli 2 punkti 83 tuleb tõlgendada nii, et üksust (nt ülikool või uurimisinstituut, tehnosiirde agentuur, innovatsioonivahendaja, teadusuuringutele pühendunud füüsiline või virtuaalne koostööüksus), mille tegevuseesmärkide hulgas on sõltumatult teostada alusuuringuid, rakendusuuringuid või tootearendust ja laialdaselt levitada sellise tegevuse tulemusi, kasutades selleks õpetamist, avaldamist või teadmussiiret, kuid mille omafinantseeringu moodustavad suuremas osas majandustegevuse tulud, võib pidada teadmisi levitavaks organisatsiooniks?

2.    Kas on põhjendatud kohaldada majandustegevuse ja mittemajandustegevuse rahastamise (tulud ja kulud) omavahelise osakaalu nõuet, et määrata kindlaks, kas üksus vastab komisjoni 17. juuni 2014. aasta määruse (EÜ) nr 651/2014 ELi aluslepingu artiklite 107 ja 108 kohaldamise kohta, millega teatavat liiki abi tunnistatakse siseturuga kokkusobivaks, artikli 2 punktis 83 sätestatud nõudele, et üksuse tegevuse peamine eesmärk on sõltumatult teostada alusuuringuid, rakendusuuringuid või tootearendust või laialdaselt levitada sellise tegevuse tulemusi õpetamise, avaldamise või teadmussiirde abil?

3.    Kui vastus teisele eelotsuse küsimusele on jaatav, siis milline peab olema majandustegevuse ja mittemajandustegevuse rahastamise protsent, selleks et teha kindlaks, kas üksuse peamine eesmärk on sõltumatult teostada alusuuringuid, rakendusuuringuid või tootearendust või laialdaselt levitada sellise tegevuse tulemusi õpetamise, avaldamise või teadmussiirde abil?

4.    Kas komisjoni 17. juuni 2014. aasta määruse nr 651/2014 ELi aluslepingu artiklite 107 ja 108 kohaldamise kohta, millega teatavat liiki abi tunnistatakse siseturuga kokkusobivaks, artikli 2 punktis 83 sätestatud reegel, et ettevõtjatel, kes võivad avaldada otsustavat mõju sellisele üksusele, mis esitab projekti, nt aktsionäride või liikmetena, ei tohi olla eelisjuurdepääsu sellise üksuse teadustulemustele, nii et selle üksuse liikmed või aktsionärid võivad olla füüsilised või juriidilised isikud, kelle eesmärk on kasumit saada (sh haridusteenuste osutamine tasu eest) või mittetulunduslikud isikud (nt ühendus või sihtasutus)?

____________

1 ELT 2014, L 187, lk 1.