Αίτηση προδικαστικής αποφάσεως την οποία υπέβαλε το Augstākā tiesa (Senāts) (Λετοννία) στις 4 Φεβρουαρίου 2021 – SIA „PRODEX” κατά Valsts ieņēmumu dienests

(Υπόθεση C-72/21)

Γλώσσα διαδικασίας: η λεττονική

Αιτούν δικαστήριο

Augstākā tiesa (Senāts)

Διάδικοι στην υπόθεση της κύριας δίκης

Προσφεύγουσα πρωτοδίκως και αναιρεσείουσα: SIA „PRODEX”

Καθής πρωτοδίκως και αναιρεσίβλητη: Valsts ieņēmumu dienests

Προδικαστικά ερωτήματα

Έχει η συνδυασμένη ονοματολογία που περιλαμβάνεται στο παράρτημα I του κανονισμού (ΕΟΚ) 2658/87 του Συμβουλίου, της 23ης Ιουλίου 1987, για τη δασμολογική και στατιστική ονοματολογία και το κοινό δασμολόγιο1 , όπως τροποποιήθηκε με τον κανονισμό (ΕΕ) 1006/20112 της Επιτροπής, της 27ης Σεπτεμβρίου 2011, την έννοια ότι η διάκριση 4418 20 της συνδυασμένης ονοματολογίας μπορεί να περιλαμβάνει πλαίσια πόρτας, περβάζια πόρτας και κατώφλια ως χωριστά εμπορεύματα;

Υπό το πρίσμα του κανόνα 2, στοιχείο α΄, πρώτη περίοδος, των γενικών κανόνων για την ερμηνεία της συνδυασμένης ονοματολογίας που περιλαμβάνονται στο παράρτημα I, μέρος πρώτο, τίτλος Ι, τμήμα Α, του κανονισμού (ΕΕ) 1006/2011 της Επιτροπής, της 27ης Σεπτεμβρίου 2011, περί τροποποίησης του παραρτήματος Ι του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2658/87 του Συμβουλίου, για τη δασμολογική και στατιστική ονοματολογία και το κοινό δασμολόγιο, μπορεί η διάκριση 4418 20 της συνδυασμένης ονοματολογίας να περιλαμβάνει πλαίσια και περβάζια πόρτας, σανίδες πόρτας και κατώφλια που δεν είναι τελειωμένα, με την προϋπόθεση ότι εμφανίζουν τα ουσιώδη χαρακτηριστικά των πλαισίων πόρτας, των περβαζιών πόρτας και των κατωφλιών που είναι πλήρη και τελειωμένα;

Όσον αφορά την κατάταξη των επίμαχων στην κύρια δίκη πλακών-διαφραγμάτων από ξύλο και πήχεων από απλό ξύλο από το περίγραμμα και διακοσμητικό τελείωμα (φινίρισμα) των οποίων προκύπτει μεν αντικειμενικά ότι προορίζονται για χρήση στην κατασκευή θυρών, πλαισίων πόρτας, περβαζιών πόρτας και κατωφλιών, αλλά τα οποία, πριν από τη συναρμολόγηση της πόρτας, πρέπει να κόβονται, με σκοπό την προσαρμογή του μήκους τους, και στα οποία πρέπει να προβλέπονται θέσεις για τη σύνδεση και, αν είναι αναγκαίο, για τους μεντεσέδες και τις κλειδαριές, πρέπει να γίνει δεκτή η εφαρμογή της διάκρισης 4418 20 ή, ανάλογα με τα χαρακτηριστικά των συγκεκριμένων πλακών-διαφραγμάτων ή πήχεων, των διακρίσεων 4411 και 4412 της συνδυασμένης ονοματολογίας;

____________

1     ΕΕ 1987, L 256, σ. 1.

2     Κανονισμός (ΕΕ) 1006/2011 της Επιτροπής, της 27ης Σεπτεμβρίου 2011, περί τροποποίησης του παραρτήματος I του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2658/87 του Συμβουλίου, για τη δασμολογική και στατιστική ονοματολογία και το κοινό δασμολόγιο (ΕΕ 2011, L 282, σ. 1).