Решение на Съда на публичната служба (първи състав) от 5 юни 2012 г. — Chatzidoukakis/Комисия

(Дело F-84/10)1

(Публична служба — Длъжностни лица — Възнаграждение — Семейни надбавки — Надбавка за образование — Условия за предоставяне — Приспадане на подобна надбавка, получавана от други източници)

Език на производството: гръцки

Страни

Жалбоподател: Efstratios Chatzidoukakis (Schrassig, Люксембург) (представител: адв. V. Christianos)

Ответник: Европейска комисия (представители: D. Martin, подпомаган от адв. E. Bourtzalas и адв. E. Antypas)

Предмет

Отмяна на решението на Комисията за намаляване на отпуснатата на жалбоподателя надбавка за образование, поради това че синът му получава финансова помощ, предоставена от държава членка под формата на стипендия и заем

Диспозитив

Отхвърля жалбата.

Осъжда г-н Chatzidoukakis да заплати направените от Европейската комисия съдебни разноски.

____________

1 ОВ C 13, 15.1.2011 г., стр. 39.