Rozsudek Soudu pro veřejnou službu (pléna) ze dne 1. července 2010 - Mandt v. Parlament

(Věc F-45/07)1

"Veřejná služba - Úředníci - Pozůstalostní důchod - Čl. 79 služebního řádu - Článek 18 přílohy VIII služebního řádu - Pozůstalý manžel - Uznání dvou osob jako přeživších manželů - Snížení o 50 % - Legitimní očekávání - Pravidlo shody"

Jednací jazyk: němčina

Účastníci řízení

Žalobce: Wolfgang Mandt (Kreuztal, Německo) (zástupce: B. Kolb, advokát)

Žalovaný: Evropský parlament (zástupci: původně K. Zejdová, J. F. de Wachter a U. Rösslein, zmocněnci, poté J. F. de Wachter, K. Zejdová a S. Seyr, zmocněnci)

Vedlejší účastník řízení podporující žalovaného: Kurt-Wolfgang Braun Neumann, zesnulý dne 9. října 2010, jehož jedinou dědičkou je Shirley Meyer (Bedburg-Hau, Německo) (zástupce: P. Ames, advokát)

Předmět věci

Zrušení rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 8. února 2007, kterým byla zamítnuta stížnost žalobce proti snížení pozůstalostního důchodu o 50 % - Žádost o vyplácení plné výše

Výrok rozsudku

O návrhových žádáních směřujících k tomu, aby Parlament W. Mandtovi vyplácel pozůstalostní důchod v plné výši není třeba rozhodnout v rozsahu, v němž se týkají období po 31. říjnu 2009.

Ve zbývající části se žaloba zamítá.

Každý účastník řízení, včetně vedlejšího účastníka řízení, ponese vlastní náklady řízení.

____________

1 - Úř. věst. C 183, 4.8.2007, s. 43.