Odwołanie od wyroku Sądu (druga izba) wydanego w dniu 14 kwietnia 2021 r. w sprawie T-504/19, Crédit lyonnais / EBC, wniesione w dniu 24 czerwca 2021 r. przez Europejski Bank Centralny

(Sprawa C-389/21 P)

Język postępowania: francuski

Strony

Wnoszący odwołanie: Europejski Bank Centralny (przedstawiciele: C. Zilioli, R. Ugena, M. Ioannidis, F. Bonnard, pełnomocnicy)

Druga strona postępowania: Crédit lyonnais

Żądania wnoszącego odwołanie

uchylenie zaskarżonego wyroku;

obciążenie Crédit lyonnais kosztami.

Zarzuty i główne argumenty

EBC podnosi, że zaskarżony wyrok powinien zostać uchylony z uwagi na to, że Sąd:

przekroczył granice kontroli sądowej, zastępując własną ocenę złożonych elementów ekonomicznych oceną EBC, z naruszeniem standardów ustanowionych w tym zakresie sądy Unii;

naruszył obowiązek uzasadnienia, nie pozwalając EBC zrozumieć, w jaki sposób jego ocena podwójnej gwarancji państwa udzielona w ramach oszczędności regulowanych mogła być obarczona błędem;

wypaczył dowody przedstawione mu w toku postępowania, dokonując oczywiście błędnej interpretacji zarówno decyzji zaskarżonej w pierwszej instancji (decyzja EBC-SSM-2019-FRCAG-39 z dnia 3 maja 2019 r.), jak i metodologii zastosowanej przez EBC, w świetle której zbadano wniosek o wyłączenie złożony przez Crédit Lyonnais;

naruszył art. 4 ust. 1 pkt 94 CRR1 poprzez dodanie do definicji ryzyka nadmiernej dźwigni finansowej kryteriów, które nie są w niej zawarte, oraz naruszył art. 429 ust. 14 CRR dotyczący wyłączenia niektórych ekspozycji z obliczania wskaźnika dźwigni, pozbawiając EBC swobody uznania przyznanej mu w tym artykule.

____________

1     Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych, zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 648/2012 (Dz.U. 2013, L 176, s. 1) zmienione rozporządzeniem delegowanym Komisji (UE) 2015/62 z dnia 10 października 2014 r. zmieniającym rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 w odniesieniu do wskaźnika dźwigni (Dz.U. 2015, L 11, s. 37).