Иск, предявен на 29 януари 2020 г. — Европейска комисия/Република Гърция

(Дело C-51/20)

Език на производството: гръцки

Страни

Ищец: Европейска комисия (представители: A. Bouchagiar и B. Stromsky)

Ответник: Република Гърция

Искания на ищеца

Жалбоподателят иска от Съда:

Да обяви, че като не е приела необходимите мерки за изпълнение на решението на Съда от 9 ноември 2017 г. по дело C-481/16, Комисия/Гърция EU:C:2017:845, Република Гърция е нарушила задълженията си съгласно член 260, параграф 1 ДФЕС,

Да разпореди на Република Гърция да заплати на Комисията имуществена санкция в размер на 26 697,89 EUR за всеки ден забава при изпълнението на решение на Съда от 9 ноември 2017 г. по дело C-481/16 за периода от деня на постановяване на решението по настоящото дело до деня на пълното изпълнение на решението от 9 ноември 2017 г.,

Да разпореди на Република Гърция да заплати еднократно на Комисията сума, чийто размер е резултат от умножаването на сума в размер на 3709,23 EUR дневно по броя на дните, изминали от постановяване на решението от 9 ноември 2017 г. до деня на постановяване на решението по настоящото дело,

Да осъди Република Гърция да заплати съдебните разноски.

Основания и основни доводи

Съгласно решението на Европейската комисия от 27 март 2014 г. по дело SA.34572, Република Гърция е трябвало в срок от четири месеца да събере несъвместимите помощи, отпуснати на дружество Larco и да информира в достатъчна степен Комисията за приемането на необходимите мерки за тази цел. Въпросните помощи се изразяват в държавни гаранции в полза на Larco за 2008, 2010 и 2011 г. и в държавното участие в увеличаването на капитала на дружеството през 2009 г.

На 2 септември 2016 г. подава жалба пред Съда за нарушение на член 108, параграф 2 ДФЕС (дело C-481/16). На 9 ноември 2017 Съдът постановява, че като не е приела в определените срокове всички необходими мерки за изпълнение на решението на Комисията и като не е информирала Комисията за приетите мерки в изпълнение на решението Република Гърция е нарушила задълженията си съгласно членове 3 – 5 от посоченото решение, както и съгласно Договора за функционирането на Европейския съюз.

Като не е приела мерките за изпълнение на решението на Съда от 9 ноември 2017 г. Република Гърция е нарушила задълженията си съгласно същото решение и съгласно член 260, параграф 1 от Договора за функционирането на Европейския съюз.

____________