15. augustil 2006 esitatud hagi - Lopez Teruel versus Siseturu Ühtlustamise Amet

(Kohtuasi F-97/06)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: Adelaida Lopez Teruel (El Casar, Hispaania) (esindajad: advokaat G. Vandersanden, advokaat L. Levi ja advokaat C. Ronzi)

Kostja: Siseturu Ühtlustamise Amet

Hageja nõuded

tühistada ametisse nimetava asutuse 6. oktoobri 2005. aasta otsus, millega jäeti rahuldamata hageja taotlus personalieeskirjade artiklis 78 ette nähtud töövõimetuskomitee kokkukutsumiseks;

vajadusel tühistada ametisse nimetava asutuse 5. mai 2006. aasta otsus, millega jäeti rahuldamata hageja poolt 6. jaanuaril 2006 esitatud kaebus;

mõista kohtukulud välja kostjalt.

Väited ja peamised argumendid

Hageja, kes on Siseturu Ühtlustamise Ameti ametnik, esitas 8. juunil 2005 juhtkonnale taotluse töövõimetuskomitee kokkukutsumiseks, eesmärgiga anda hinnang töövõimetusele personalieeskirjade artikli 78 mõttes. Ühtlustamisamet keeldus komiteed kokku kutsumast, väites, et esiteks on ametisse nimetaval asutusel selles küsimuses personalieeskirjade artikli 59 lõike 4 kohaselt kaalutlusõigus ning teiseks ei saa hageja poolt viidatud haigust töövõimetlusmenetluses käsitleda, kuna küsimus on olnud arutlusel vahekohtumenetluses.

Hageja esitab hagis kolm väidet, millest esimene, mis tuleneb personalieeskirjade artikli 78 rikkumisest, jaguneb kaheks punktiks. Esimeses punktis on väidetud, et kõnealusel ametnikul oli õigus pöörduda töövõimetuskomiteesse, sõltumata võimalusest pöörduda ametisse nimetava asutuse poole, arvestades, et personalieeskirjade artiklitel 78 ja 59 on erinev ratio legis ning nendega reguleeritakse erinevaid olukordi. Teises punktis paneb hageja ühtlustamisametile süüks ilmse hindamisvea tegemist ja pädevuse ületamist, kuna ühtlustamisamet lähtus arstide hinnangu asemel enda omast.

Teine väide tuleneb hoolsuskohustuse ja hea halduse tava rikkumisest. Ühtlustamisamet ei ole asjassepuutuvaid huve piisavalt kaalunud ja on jätnud arvesse võtma hageja äärmiselt nõrga tervise.

Kolmas väide tuleneb mittediskrimineerimise ja võrdse kohtlemise põhimõtete rikkumisest. Hageja kinnitab, et erinevalt ühtlustamisameti ametnikest on kõigil teistel Euroopa ühenduste ametnikel õigus läbivaatusele töövõimetuskomisjonis. Personalieeskirjade artikli 78 seesugune tõlgendamine ühtlustamisameti poolt rikub Amsterdami lepingu artikli 9 lõikes 3 sätestatud ühenduse avaliku teenistuse ühtsust.

____________