UZNESENIE SÚDU PRE VEREJNÚ SLUŽBU
EURÓPSKEJ ÚNIE (tretia komora)

z 15. júna 2016

vec F‑75/12

Daniel Wille

a

Bo Skovsboell

proti

Európskej komisii

„Verejná služba – Úradníci – Dôchodky – Prevod vnútroštátnych práv na dôchodok – Návrhy na započítanie odpracovaných rokov – Akt nespôsobujúci ujmu – Neprípustnosť žaloby – Žiadosť o vydanie rozhodnutia pred prejednaním veci samej – Článok 83 rokovacieho poriadku“

Predmet:      Žaloba podaná podľa článku 270 ZFEÚ, uplatniteľného na Zmluvu o ESAE na základe jej článku 106a, ktorou Daniel Wille a Bo Skovsboell navrhli zrušenie „rozhodnutí“ z 21. novembra 2011 a 5. marca 2012 týkajúcich sa započítania odpracovaných rokov na účely prevodu práv na dôchodok do dôchodkového systému Európskej únie nadobudnutých predtým v rámci iného systému dôchodkového zabezpečenia, a pokiaľ je to potrebné, rozhodnutí menovacieho orgánu Európskej komisie z 19. apríla a 29. júna 2012, ktorým sa zamietajú ich sťažnosti podané proti „rozhodnutiam“ o stanovení uvedených odpracovaných rokov

Rozhodnutie:      Žaloba sa zamieta. Daniel Wille a Bo Skovsboell znášajú vlastné trovy konania a sú povinní nahradiť trovy konania, ktoré vynaložila Európska komisia.

Abstrakt

Žaloby úradníkov – Akt spôsobujúci ujmu – Pojem – Návrh na započítanie odpracovaných rokov na účely prevodu práv na dôchodok do dôchodkového systému Únie nadobudnutých pred vstupom do služieb Únie – Vylúčenie

(Služobný poriadok úradníkov, článok 1, a príloha VIII článok 11 ods. 2)

Návrh na započítanie odpracovaných rokov predložený úradníkovi na účely prevodu práv na dôchodok do dôchodkového systému Európskej únie nadobudnutých v rámci iného systému, nemá záväzné právne účinky zasahujúce priamo a bezprostredne do právnej situácie príjemcu tým, že podstatným spôsobom mení jeho právne postavenie. Nie je teda aktom spôsobujúcim ujmu v zmysle článku 91 ods. 1 služobného poriadku.

(pozri bod 18)

Odkaz:

Všeobecný súd Európskej únie: rozsudky z 13. októbra 2015, Komisia/Verile a Gjergji, T‑104/14 P, EU:T:2015:776, bod 62, a Teughels/Komisia, T‑131/14 P, EU:T:2015:778, bod 58