Tožba, vložena 10. marca 2006 - Abarca Monitel in drugi proti Komisiji

(Zadeva F-24/06)

Jezik postopka: francoščina

Stranke

Tožeče stranke: Sabrina Abarca Monitel in drugi (zastopnik: L. Vogel, avocat)

Tožena stranka: Komisija Evropskih skupnosti

Predlogi tožečih strank

razglasitev ničnosti odločbe Organa, pooblaščenega za sklepanje pogodb o zaposlitvi, (OPSP) z dne 21. novembra 2005, s katero so bile zavrnjene pritožbe tožečih strank, vložene med 26. julijem 2005 in 17. avgustom 2005, s katerimi so nasprotovale upravnim odločbam, ki so določile razvrstitev in plačilo vsake tožeče stranke, in s katerimi so nasprotovale tudi členu 7 odločbe, ki jo je 27. aprila 2005 sprejel kolegij komisarjev in ki vsebuje "Splošne izvedbene določbe za prehodne ukrepe, ki se uporabljajo za uslužbence v jaslih in vrtcih v Bruslju, ki jih zaposluje Urad bruseljskih infrastruktur" (SID), ter priloge I in II k tej odločbi;

če je potrebno, razglasitev ničnosti odločb, zoper katere so bile vložene zgoraj navedene pritožbe;

naložitev plačila stroškov Komisiji Evropskih skupnosti.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Tožeče stranke, sedaj pogodbeni uslužbenci, zaposleni v jaslih in vrtcih v Bruslju, naj bi že pred njihovim imenovanjem opravljale te iste naloge na podlagi pogodb o delu, podrejenih belgijskemu pravu. Izpodbijajo svoje razvrstitve in svoja plačila, ki jih je tožena stranka določila ob njihovem imenovanju v pogodbene uslužbence.

V prvem tožbenem razlogu tožeče stranke trdijo, da bi morale biti ob uporabi SID in drugih določb, ki se nanašajo na pogodbene uslužbence Komisije, ter upoštevajoč njihov naziv in njihovo delovno dobo razvrščene v skupino delovnih mest III namesto v skupino delovnih mest II.

V drugem tožbenem razlogu se tožeče stranke zlasti pritožujejo, da niso bile deležne minimalnega plačila, predvidenega v členu 6 SID.

V tretjem tožbenem razlogu tožeče stranke zatrjujejo kršitev člena 2(2) Pogojev za zaposlitev drugih uslužbencev (PZDU), protokola k sporazumu z dne 22. januarja 2002 med Komisijo in delegacijo osebja jasli in vrtcev, zaposlenega po pogodbi belgijskega prava, načela prepovedi diskriminacije in splošnih načel s področja socialne varnosti. Zlasti izračun plačila, zagotovljenega tožečim strankam, ne bi bil smel upoštevati družinskih dodatkov.

____________