Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Apelatiwen syd – Sofia (Bułgaria) w dniu 15 listopada 2020 r. – postępowanie karne przeciwko VD

(Sprawa C-654/20)

Język postępowania: bułgarski

Sąd odsyłający

Apelatiwen syd – Sofia

Strona w postępowaniu głównym

VD

Pytania prejudycjalne

Czy zasada ustawowej określoności przestępstwa i kary dopuszcza krajowe uregulowanie, w którym za ten sam czyn – kierowanie pojazdem w okresie stosowania przymusowego środka administracyjnego polegającego na czasowym zawieszeniu prawa jazdy – przewidziano równocześnie odpowiedzialność administracyjną i karną, bez określenia kryteriów umożliwiających obiektywne rozróżnienie tych dwóch rodzajów odpowiedzialności?

Na wypadek gdyby Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej udzielił odpowiedzi przeczącej na pytanie pierwsze, jakie są uprawnienia sądu krajowego w celu zapewnienia skutecznego stosowania zasad prawa Unii Europejskiej?

Czy kara – za przestępstwo kierowania pojazdem w okresie stosowania przymusowego środka administracyjnego polegającego na czasowym zawieszeniu prawa jazdy – pozbawienia wolności do trzech lat i grzywny w wysokości od 200 do 1000 BGN jest proporcjonalna w rozumieniu art. 49 ust. 3 KPPUE [Karty praw podstawowych Unii Europejskiej]?

____________