EUROOPA LIIDU AVALIKU TEENISTUSE KOHTU OTSUS

(esimene koda)

5. juuni 2012

Kohtuasi F‑14/11

AW

versus

Euroopa Komisjon

Avalik teenistus – Ametnikud – Sotsiaalkindlustus – Raske haigus – Hambaproteeside maksumuse hüvitamine – Hüvitise piirsumma – Õigusvastasuse väide – Õiguspärane ootus

Ese:      ELTL artikli 270 alusel, mida vastavalt Euratomi asutamislepingu artiklile 106a kohaldatakse Euratomi asutamislepingule, esitatud hagi, millega AW palub Avaliku Teenistuse Kohtul esiteks tühistada komisjoni otsused, millega tema tütre hambaproteeside maksumuse hüvitamisele seati piirsumma, ning teiseks mõista komisjonilt tema kasuks välja kahjuhüvitis.

Otsus: Jätta AW hagi rahuldamata. Jätta poolte kohtukulud nende endi kanda.

Kokkuvõte

Ametnikud – Sotsiaalkindlustus – Ravikindlustus – Ravikulud – Raske haigus – Hüvitiste piirsummad – Lubatavus – Tingimused

(Personalieeskirjad, artikli 72 lõige 1)

Personalieeskirjade artikli 72 lõikes 1 ette nähtud 100%‑line määr kehtestatakse vaid maksimaalse hüvitamise määrana muu hulgas raske haiguse puhul ning see ei tähenda kohustust hüvitada kindlustatud isikute ja kindlustusega hõlmatud isikute ravikulusid 100% ulatuses igal juhul. Pealegi piirduvad liidu institutsioonide ühise ravikindlustussüsteemi vahendid kindlustatud isikute ja institutsioonide sissemaksetega ning selle süsteemi finantstasakaal nõuab tingimata kulutuste ja sissemaksete vastavust, mistõttu institutsioonidel on personalieeskirjades hüvitiste piirsummade puudumisel pädevus kehtestada sellised piirsummad artikli 72 lõike 1 rakendussätetes, ilma siiski ületamata piire, mis on nende pädevusele seatud personalieeskirjade selle sätte aluseks oleva sotsiaalkindlustuse põhimõttega. Nimetatud põhimõte ei anna kindlustusega hõlmatud isikule mingil juhul õigust nende ravikulude hüvitamisele, mida ta kindlaksmääratud osas nendest kuludest kandis ning seda sõltumata summast, mida asjaomaste raviteenuste osutaja nõuab.

(vt punktid 49 ja 51)

Viited:

Esimese Astme Kohus: 12. juuli 1991, kohtuasi T‑110/89: Pincherle vs. komisjon (punkt 25); 25. veebruar 1992, kohtuasi T‑41/90: Barassi vs. komisjon (punkt 33); 26. oktoober 1993, liidetud kohtuasjad T‑6/92 ja T‑52/92: Reinarz vs. komisjon (punkt 74).