Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2021. gada 12. februārī iesniedza Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Lietuva) – Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija

(Lieta C-88/21)

Tiesvedības valoda – lietuviešu

Iesniedzējtiesa

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas

Pamatlietas puse

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija

Prejudiciālie jautājumi

Vai Padomes Lēmuma 2007/533/TI (2007. gada 12. jūnijs) par otrās paaudzes Šengenas Informācijas sistēmas (SIS II) izveidi, darbību un izmantošanu 39. pants, it īpaši 39. panta 3. punkts, ir jāinterpretē tādējādi, ka tas uzliek pienākumu aizliegt reģistrēt priekšmetus, par kuriem Šengenas Informācijas sistēmā ir izdots brīdinājums, neskatoties uz to, ka brīdinājums vairs nav aktuāls (transportlīdzeklis ir atrasts; kriminālprocess dalībvalstī, kurā transportlīdzeklis tika atrasts, ir pārtraukts, jo šajā dalībvalstī nav izdarīts noziedzīgs nodarījums; brīdinājuma ievadīšanas valsts ir informēta, bet neveic pasākumus, lai brīdinājumu dzēstu no sistēmas)?

Vai Padomes Lēmuma 2007/533/TI (2007. gada 12. jūnijs) par otrās paaudzes Šengenas Informācijas sistēmas (SIS II) izveidi, darbību un izmantošanu 39. pants, it īpaši 39. panta 3. punkts, ir jāinterpretē tādējādi, ka tas uzliek pienākumu dalībvalstij, kas ir atradusi priekšmetu, par kuru izdots brīdinājums saskaņā ar lēmuma 38. panta 1. punktu, valsts tiesību aktu paredzēt noteikumus, kas aizliedz jebkādu rīcību ar atrasto priekšmetu, izņemot rīcības, ar kurām varētu sasniegt 38. pantā minēto mērķi (konfiskācija vai izmantošana par pierādījumu kriminālprocesā)?

Vai Padomes Lēmuma 2007/533/TI (2007. gada 12. jūnijs) par otrās paaudzes Šengenas Informācijas sistēmas (SIS II) izveidi, darbību un izmantošanu 39. pants, jo īpaši 39. panta 3. punkts, ir jāinterpretē tādējādi, ka tas ļauj dalībvalstīm pieņemt juridiskus noteikumus, kas paredzētu izņēmumus aizliegumam reģistrēt transportlīdzekļus, par kuriem SIS ir ievadīts brīdinājums saskaņā ar lēmuma 38. pantu, pēc tam, kad dalībvalsts kompetentās iestādes ir veikušas pasākumus, lai valsts, kas ievadījusi brīdinājumu, būtu informēta par atrasto priekšmetu?

____________