Arrest van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Derde kamer) van 19 juni 2013 – CF/AESA

(Zaak F-40/12)1

„Openbare dienst – Voormalig tijdelijk functionaris – Overeenkomst voor bepaalde tijd – Ontslag gedurende ziekteverlof – Artikel 16 RAP – Artikel 48, sub b, RAP – Psychisch geweld”

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partij: CF (Bierges, België) (vertegenwoordiger: A. Schwend, advocaat)

Verwerende partij: Europees Agentschap voor de veiligheid van de luchtvaart (AESA) (vertegenwoordigers: F. Manuhutu, gemachtigde, bijgestaan door D. Waelbroeck en A. Duron, advocaten)

Voorwerp

Verzoek om nietigverklaring van het besluit om de verzoekende partij te ontslaan en verzoek om vergoeding van de schade die zij door dat ontslag en het gestelde psychisch geweld zou hebben geleden

Dictum

Het op 24 mei 2011 genomen besluit waarbij het tot het aangaan van aanstellingsovereenkomsten bevoegd gezag van het Europees Agentschap voor de veiligheid van de luchtvaart de overeenkomst van tijdelijk functionaris van CF heeft beëindigd, wordt nietig verklaard.

Het Europees Agentschap voor de veiligheid van de luchtvaart wordt veroordeeld tot betaling van het bedrag van 88 189,76 EUR aan CF ter vergoeding van de materiële schade.

Het beroep wordt verworpen voor het overige.

Het Europees Agentschap voor de veiligheid van de luchtvaart draagt zijn eigen kosten en wordt verwezen in drie vierde van de kosten van CF.

CF draagt één vierde van haar eigen kosten.

____________

1 PB C 184 van 23.6.2012, blz. 24.