Uznesenie predsedu Súdneho dvora z 24. mája 2021 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Landsgericht Korneuburg – Rakúsko) – L GmbH/FK

(vec C-672/20)1

Jazyk konania: nemčina

Predseda Súdneho dvora nariadil výmaz veci.

____________

1 Ú. v. EÚ C 72, 1.3.2021.