Žaloba podaná dne 4. října 2010 - Kerstens v. Komise

(Věc F-97/10)

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobce: Petrus Kerstens (Overijse, Belgie) (zástupci: L. Levi a S. Rodrigues, advokáti)

Žalovaná: Evropská komise

Předmět a popis sporu

Návrh na zachování účinků napadených výplatních pásek do přijetí nařízení, které retroaktivně nahrazuje nařízení Rady (EU, Euratom) č. 1296/2009 ze dne 23. prosince 2009 a na náhradu finanční a nemajetkové újmy, utrpěné žalobcem

Návrhové žádání žalobce

zachovat účinky napadených výplatních pásek do přijetí nařízení, které retroaktivně nahrazuje nařízení Rady č. 1296/2009;

uložit Komisi náhradu finanční újmy utrpěné žalobcem vyplacením částky, odpovídající výplatě ušlé na základě použití zjevně protiprávního nařízení č. 1296/2009 včetně náhrady zvláštního odvodu uplatňovaného měsíčně od ledna 2010 podle článku 66a služebního řádu, jehož sazba byla při zohlednění uvedeného nařízení stanovena nesprávně; aniž je dotčen výklad Tribunálu, je tato újma stanovena ve výši 40 000 eur až 50 000 eur s připočtením úroků z prodlení;

uložit Komisi náhradu žalobcem utrpěné nemajetkové újmy v symbolické výši jednoho eura;

uložit Evropské komisi náhradu nákladů řízení.

____________