Skarga wniesiona w dniu 29 sierpnia 2011 r. - ZZ i in. przeciwko Trybunałowi Sprawiedliwości

(Sprawa F-84/11)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: ZZ i in. (przedstawiciele: D. Abreu Caldas, S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis i É. Marchal adwokaci)

Strona pozwana: Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej

Przedmiot i opis sporu

Stwierdzenie nieważności decyzji Trybunału Sprawiedliwości oddalającej wniosek skarżących o przyznanie dodatku za służbę zmianową przewidzianego w art. 1 ust. 1 tiret pierwsze rozporządzenia Rady (EWWiS, EWG, Euratom) nr 300/76 z dnia 9 lutego 1976 r. określającego kategorie urzędników uprawnionych do pobierania dodatków za pracę zmianową oraz stawki i warunki ich przyznawania (Dz. U. L 38, s. 1) oraz żądanie odszkodowania i zadośćuczynienia

Żądania strony skarżącej

Stwierdzenie nieważności decyzji organu powołującego oddalającej zażalenie skarżących z dnia 17 stycznia 2011 r. mające na celu po pierwsze przyznanie dodatku za służbę zmianową przewidzianego w art. 1 ust. 1 tiret pierwsze rozporządzenia Rady (EWWiS, EWG, Euratom) nr 300/76 z dnia 9 lutego 1976 r., ostatnio zmienionego rozporządzeniem Rady (EWG, Euratom) nr 1873/2006 z dnia 11 grudnia 2006 r. oraz po drugie przyznanie odszkodowania z tytułu szkody wynikającej z braku odpowiedzi AIPN na pierwszy i drugi wniosek w terminie przewidzianym w regulaminie pracowniczym oraz z braku wskazania trybu zaskarżenia w wyraźnej odpowiedzi odmownej, skutkującym utratą możliwości powodzenia przed sądem;

zasądzenie od Trybunału Sprawiedliwości na rzecz każdego ze skarżących kwoty 10.700,76 euro tytułem naprawienia szkody materialnej oraz kwoty 300 euro tytułem zadośćuczynienia;

obciążenie Trybunału Sprawiedliwości kosztami postępowania.

____________