Uznesenie Súdu pre verejnú službu (prvá komora) z 29. februára 2012 – Marcuccio/Komisia

(vec F-3/11)1

(Verejná služba – Úradníci – Sociálne zabezpečenie – Úraz – Žiadosť o priloženie dokumentu k spisu o úraze – Zamietnutie – Akt nespôsobujúci ujmu – Zjavná neprípustnosť)

Jazyk konania: taliančina

Účastníci konania

Žalobca: Luigi Marcuccio (Tricase, Taliansko) (v zastúpení: G. Cipressa, advokát)

Žalovaná: Európska komisia (v zastúpení: J. Curall a C. Berardis-Kayser, splnomocnení zástupcovia, za právnej pomoci A. Dal Ferro, advokát)

Predmet veci

Návrh na zrušenie implicitného rozhodnutia o zamietnutí žiadosti žalobcu z 15. marca 2010 a na náhradu spôsobenej škody

Výrok

1.    Žaloba sa zamieta ako zjavne neprípustná.

2.    L. Marcuccio znáša všetky trovy konania.

3.    L. Marcuccio je povinný zaplatiť Všeobecnému súdu sumu vo výške 2 000 eur.

____________

1 Ú. v. EÚ C 113, 9.4.2011, s. 22.