Преюдициално запитване от Raad van State (Нидерландия), постъпило на 25 май 2021 г. — K./Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid

(Дело C-325/21)

Език на производството: нидерландски

Запитваща юрисдикция

Raad van State

Страни в главното производство

Жалбоподател: K.

Ответник: Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid

Преюдициални въпроси

Следва ли член 29 от Регламент (ЕС) № 604/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 година за установяване на критерии и механизми за определяне на държавата членка, компетентна за разглеждането на молба за международна закрила, която е подадена в една от държавите членки от гражданин на трета държава или от лице без гражданство (ОВ L 180, 2013 г.1 ), да се тълкува в смисъл, че срок за прехвърляне по смисъла на член 29, параграфи 1 и 2, който не е изтекъл, започва отново от деня, в който чужденец, който е осуетил прехвърлянето си, като се е укрил, подаде нова молба за международна закрила в друга (в конкретния случай трета) държава членка?

При отрицателен отговор на първия въпрос, с оглед на съображение 19 от Регламент (ЕС) № 604/2013 следва ли член 27, параграф 1 от същия регламент да се тълкува в смисъл, че той не допуска да бъде уважена жалба на търсещо международна закрила лице срещу решение за прехвърлянето му, което не можело да се извърши, поради изтичане на срока за прехвърляне, договорен по-рано между две държави членки (в настоящия случай между Франция и Австрия), в резултат на което е изтекъл срокът, в който Нидерландия е можела да извърши прехвърлянето?

____________

1     Стр. 31.