Определение на Съда на публичната служба от 4 юни 2012 г. — Dergam/Комисия

(Дело F-137/11)

Език на производството: френски

Председателят на втори състав разпореди делото да бъде заличено от регистъра.

____________