TARNAUTOJŲ TEISMO (antroji kolegija) NUTARTIS

2011 m. gegužės 11 d.

Byla F‑71/09

Paolo Caminiti

prieš

Europos Komisiją

„Viešoji tarnyba – Pareigūnai – Akivaizdžiai nepagrįstas ieškinys – Reglamento (EB, Euratomas) Nr. 723/2004 įsigaliojimas – Pareigūnų tarnybos nuostatų 44 ir 46 straipsniai – Pareigūnų tarnybos nuostatų XIII priedo 7 straipsnis – Priskyrimas – Daugiklis – Paaukštinimo balai“

Dalykas:      Pagal EB 236 ir AE 152 straipsnius pareikštas ieškinys, kuriuo P.Caminiti prašo panaikinti administracijos sprendimą priskirti jį prie AST 9 lygio 4 pakopos, taikant daugiklį 1, kaip matyti iš jo 2009 m. kovo mėnesio darbo užmokesčio lapelio ir paskesnių mėnesių darbo užmokesčio lapelių, todėl nuo 2009 m. kovo 1 d. atkurti jo priskyrimą prie AST 9 lygio 2 pakopos, paliekant daugiklį 1,071151, taip pat „visiškai atkurti jo karjerą atgaline data nuo 2009 m. kovo 1 d. iki jo priskyrimo prie pataisyto lygio ir pakopos (įskaitant jo patirties įvertinimą priskiriant prie pataisyto lygio ir pakopos, jo teises į pareigų paaukštinimą ir teisę į pensiją) ir sumokėti palūkanas už vėlavimą, apskaičiuotas pagal Europos centrinio banko nustatytą palūkanų normą, taikomą atitinkamo laikotarpio pagrindinėms refinansavimo operacijoms ir padidintą dviem procentais, mokamas nuo sumos, kurią sudaro skirtumas tarp atlyginimo, atitinkančio priskyrimą pagal sprendimą dėl priskyrimo, ir atlyginimo pagal priskyrimą, į kurį jis būtų turėjęs teisę, iki sprendimo dėl jo tinkamo priskyrimo priėmimo dienos; nepatenkinus šio reikalavimo, skirti jam paaukštinimo balus, kurie atitiktų daugiklio pakeitimą „laiko“ veiksniu“.

Sprendimas:      Atmesti ieškinį kaip iš dalies akivaizdžiai nepriimtiną ir iš dalies akivaizdžiai teisiškai nepagrįstą. Įpareigoti ieškovą grąžinti Tarnautojų teismui 500 eurų pagal Procedūros reglamento 94 straipsnį, padengti savo ir Komisijos bylinėjimosi išlaidas.

Santrauka

1.      Pareigūnai – Ieškinys – Dalykas – Nurodymas administracijai – Nepriimtinumas

(Pareigūnų tarnybos nuostatų 91 straipsnis)

2.      Pareigūnai – Darbo užmokestis – Pereinamojo laikotarpio nuostatos, taikomos įsigaliojus Reglamentui Nr. 723/2004 – Pirmas pareigūno, įdarbinto iki 2004 m. gegužės 1 d., pareigų paaukštinimas po šios datos

(Pareigūnų tarnybos nuostatų XIII priedo 7 straipsnio 5 dalis; Tarybos reglamentas Nr. 723/2004)

3.      Pareigūnai – Darbo užmokestis – Pereinamojo laikotarpio nuostatos, taikomos įsigaliojus Reglamentui Nr. 723/2004 – Pirmas pareigūno, įdarbinto iki 2004 m. gegužės 1 d., pareigų paaukštinimas po šios datos

(Pareigūnų tarnybos nuostatų XIII priedo 7 straipsnio 5 ir 7 dalys; Tarybos reglamentas Nr. 723/2004)

4.      Procesas – Bylinėjimosi išlaidos – Išlaidos dėl nepagrįstų arba nesąžiningų veiksmų, Tarnautojų teismo patirtos dėl pareigūno piktnaudžiaujant procesu pareikšto ieškinio

(Tarnautojų teismo procedūros reglamento 94 straipsnis)

1.      Nagrinėdamas ieškinį, pareikštą pagal Pareigūnų tarnybos nuostatų 91 straipsnį, teismas negali, nesisavindamas administracinės valdžios prerogatyvų, daryti pareiškimų ar esminių konstatavimų arba duoti nurodymų institucijoms. Daugių daugiausia institucijai galėtų tekti imtis tokių priemonių, kokių prašo ieškovas, vykdant sprendimą, kuriuo patenkinami ieškovo reikalavimai dėl panaikinimo.

(žr. 23 punktą)

Nuoroda:

Pirmosios instancijos teismo praktika: 1991 m. birželio 27 d. Sprendimo Valverde Mordt prieš Teisingumo Teismą, T‑156/89, 150 punktas; 2009 m. balandžio 30 d. Sprendimo Aayhan ir kt. prieš Parlamentą, F‑65/07, 52 punktas.

2.      Pareigūnų tarnybos nuostatų XIII priedo 7 straipsnyje numatyti daugikliai yra pereinamojo laikotarpio priemonė, skirta pagal ankstesnius Pareigūnų tarnybos nuostatus įdarbintų pareigūnų bazinio mėnesio darbo užmokesčio lygiui užtikrinti, tačiau reikia patikslinti, jog šiais daugikliais užtikrinama ne tik, kad pareigūnų, kuriems jie taikomi, bazinis mėnesio darbo užmokestis nesumažėtų įsigaliojus Reglamentui Nr. 723/2004, iš dalies keičiančiam Pareigūnų tarnybos nuostatus ir Kitų tarnautojų įdarbinimo sąlygas, bet taip pat kad šių pareigūnų minėtas darbo užmokestis nepadidėtų, nebent jis pakiltų dėl pirmo pareigų paaukštinimo ir būtų apskaičiuotas pagal to paties straipsnio 5 dalį ir, galbūt, dėl pakopos paaukštinimo.

Daugiklis turi reikšmę, jei jis yra mažesnis ar didesnis už 1. Tačiau daugiklis, lygus 1, reiškia, kad atitinkamo pareigūno bazinis mėnesio darbo užmokestis atitinka Pareigūnų tarnybos nuostatuose jo lygiui ir pakopai numatytą bazinį mėnesio darbo užmokestį.

(žr. 47 ir 48 punktus)

Nuoroda:

Bendrojo Teismo praktika: 2010 m. liepos 2 d. Sprendimo Labili prieš Komisiją, T‑485/08 P, 87, 88, 95 ir 96 punktai.

3.      Vienintelis Pareigūnų tarnybos nuostatų XIII priedo 7 straipsnio, ypač jo 7 dalies, tikslas yra užtikrinti, kad, taikant daugiklius, pagal ankstesnius Pareigūnų tarnybos nuostatus įdarbintų pareigūnų bazinio mėnesio darbo užmokesčio lygis nei nesumažėtų, nei padidėtų, nebent jis pakiltų dėl pirmo paaukštinimo ir būtų apskaičiuotas pagal to paties straipsnio 5 dalį ir, galbūt, dėl pakopos paaukštinimo.

Taigi skiriant papildomus paaukštinimo balus būtų akivaizdžiai pažeistas šis Pareigūnų tarnybos nuostatų XIII priedo 7 straipsniu siekiamas finansinio neutralumo tikslas, o atitinkamas pareigūnas, tiksliai neišdirbęs aptariamų metų, būtų vertinamas kitaip nei pareigūnai, įdarbinti įsigaliojus Reglamentui Nr. 723/2004, iš dalies keičiančiam Pareigūnų tarnybos nuostatus ir Kitų tarnautojų įdarbinimo sąlygas, ir kitaip nei pareigūnai, kurie buvo įdarbinti pagal ankstesnius Pareigūnų tarnybos nuostatus ir kurių bazinį mėnesio darbo užmokestį lėmė daugiklis, kuris iš pradžių buvo žemesnis nei 1, tačiau vėliau pasiekė 1 ir todėl buvo panaikintas pagal Pareigūnų tarnybos nuostatų XIII priedo 7 straipsnio 7 dalį.

(žr. 63 ir 64 punktus)

Nuoroda:

Tarnautojų teismo praktika: 2010 m. rugsėjo 30 d. Sprendimo Toth prieš Komisiją, F‑107/05, 71 ir 72 punktai ir juose nurodyta teismo praktika.

4.      Remiantis Tarnautojų teismo procedūros reglamento 94 straipsniu, jei dėl šalies, visų pirma dėl akivaizdžiai piktnaudžiaujant procesu pareikšto ieškinio, Tarnautojų teismas patyrė išlaidų, kurių buvo galima išvengti, jis gali įpareigoti tą šalį padengti visas išlaidas arba jų dalį, tačiau ši atlygintina suma negali viršyti 2 000 eurų.

Šią nuostatą reikia taikyti tuo atveju, kai ieškinys, kuris, be to, kad yra akivaizdžiai nepriimtinas arba akivaizdžiai teisiškai nepagrįstas, buvo pareikštas po to, kai buvo paskelbtas Tarnautojų teismo sprendimas, priimtas dėl ieškinio, susijusio su visiškai ta pačia teisės problema. Taip yra juo labiau tada, kai, sustabdžius bylos nagrinėjimą, kol bus priimtas Bendrojo Teismo sprendimas dėl apeliacinio skundo, paduoto dėl minėto sprendimo, šis apeliacinis skundas atmetamas, bet ieškovas ir toliau palaiko savo ieškinį be jokio pateisinimo, pasikliaudamas tik Tarnautojų teismo nuomone.

(žr. 67–69 punktus)