Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Leedu) 26. veebruaril 2021 – Lietuvos notarų rūmai, M. S., S. Š., D. V., V. P., J. P., D. L.-B., D. P., R. O. I. versus Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba

(kohtuasi C-128/21)

Kohtumenetluse keel: leedu

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas

Põhikohtuasja pooled

Kaebuse esitajad: Lietuvos notarų rūmai, M. S., S. Š., D. V., V. P., J. P., D. L.-B., D. P., R. O. I.

Vastustaja: Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba

Eelotsuse küsimused

1.    Kas ELTL artikli 101 lõiget 1 tuleb tõlgendada nii, et Leedu Vabariigi notarid on notarite koja kehtestatud ja käesolevas kohtuasjas kirjeldatud selgitustega seotud toiminguid tehes ELTL artikli 101 tähenduses ettevõtjad?

2.    Kas ELTL artikli 101 lõiget 1 tuleb tõlgendada nii, et Leedu Vabariigi notarite koja kehtestatud ja käesolevas kohtuasjas kirjeldatud selgitused on ELTL artikli 101 lõike 1 tähenduses ettevõtjate ühenduse otsus?

3.    Kui vastus teisele küsimusele on jaatav, siis kas kõnealuste selgituste eesmärk või tagajärg on siseturul konkurentsi takistamine, piiramine või kahjustamine ELTL artikli 101 lõike 1 tähenduses?

4.    Kas ELTL artikli 101 lõike 1 võimaliku rikkumise üle otsustamisel tuleb käesolevas kohtuasjas kirjeldatud selgitusi hinnata kooskõlas kohtuotsuse Wouters1 punktis 97 märgitud kriteeriumitega?

5.    Kui vastus neljandale küsimusele on jaatav, siis kas eesmärgid, millele kaebuse esitajad viitavad, s.t notarite tegevuse ühtlustamine, õigusliku lünga täitmine, tarbijate huvide kaitsmine, tarbijate võrdse kohtlemise ja proportsionaalsuse põhimõtete tagamine ning notarite kaitsmine põhjendamatu tsiviilvastutuse eest, on kõnealuste selgituste hindamisel kooskõlas kohtuotsuse Wouters punktis 97 märgitud kriteeriumitega õiguspärased eesmärgid?

6.    Kui vastus viiendale küsimusele on jaatav, siis kas nende selgitustega kehtestatud piiranguid tuleb käsitada piirangutena, mis on tingimata vajalikud selleks, et tagada õiguspäraste eesmärkide saavutamine?

7.    Kas ELTL artiklit 101 tuleb tõlgendada viisil, mis võimaldab juhatusse kuuluvate notarite suhtes asuda seisukohale, et nad on kõnealust artiklit rikkunud ja neile võib määrata trahvi, kuna nad osalesid käesolevas kohtuasjas kirjeldatud selgituste vastuvõtmises, töötades samal ajal notaritena?

____________

1 19. veebruari 2002. aasta kohtuotsus C-309/99, EU:C:2002:98.