RETTEN FOR EU-PERSONALESAGERS DOM

(Tredje Afdeling)

21. maj 2014

Sag F-46/13

Victor Navarro

mod

Europa-Kommissionen

»Personalesag – kontraktansat – ansættelse – indkaldelse af interessetilkendegivelser EPSO/CAST/02/2010 – ansættelsesbetingelser – krævede minimumskvalifikationer for ansættelse – passende erhvervserfaring – afslag på ansøgningen om ansættelse – proceduren for afsigelse af udeblivelsesdom«

Angående:      Søgsmål anlagt i medfør af artikel 270 TEUF, der finder anvendelse på Euratom-traktaten i henhold til denne traktats artikel 106A, hvorunder Victor Navarro har nedlagt påstand om annullation af Europa-Kommissionens afgørelse af 4. oktober 2012 om afslag på hans ansøgning om ansættelse som kontraktansat i ansættelsesgruppe III og om erstatning for sit tab.

Udfald:      Europa-Kommissionen frifindes. Hver part bærer sine egne omkostninger.

Sammendrag

Tjenestemandssager – lovligheden af den anfægtede retsakt bedømmes efter de faktiske og retlige omstændigheder på det tidspunkt, da retsakten blev udstedt

(Tjenestemandsvedtægten, art. 91)

Lovligheden af en retsakt skal bedømmes efter de faktiske og retlige omstændigheder på det tidspunkt, da retsakten blev udstedt.

(jf. præmis 29)

Henvisning til:

Retten i Første Instans: 11. juli 2007, sag T-58/05, Centeno Mediavilla m.fl. mod Kommissionen, præmis 151

Personaleretten: 29. september 2011, sag F-70/05, Mische mod Kommissionen, præmis 70