Prasība, kas celta 2008. gada 5. februārī - X/Parlaments

(lieta F-14/08)

Tiesvedības valoda - grieķu

Lietas dalībnieki

Prasītājs: X, Luksemburga (Luksemburgas Lielhercogiste) (pārstāvis - V. Christianos, avocat)

Atbildētājs: Eiropas Parlaments

Strīda priekšmets un apraksts

Lēmuma, ar kuru Eiropas Parlamenta personāla priekšsēdētājs uzskatīja, ka prasītāju nav skārusi pilnīga un pastāvīga invaliditāte, kuras dēļ tas nav spējīgs pildīt funkcijas, atcelšana, un Invaliditātes komitejas 2007. gada 27. jūnija slēdziena atcelšana

Prasītāja prasījumi:

atcelt lēmumu, ar kuru Eiropas Parlamenta personāla vadītājs uzskatīja, ka prasītāju nav skārusi pilnīga un pastāvīga invaliditāte, kuras dēļ tas nav spējīgs pildīt funkcijas, un Invaliditātes komitejas 2007. gada 27. jūnija slēdzienu;

nodot lietas materiālus atpakaļ Invaliditātes komitejai jaunai izskatīšanai,

piespriest Eiropas Parlamentam atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

____________