POSTANOWIENIE SĄDU DO SPRAW SŁUŻBY PUBLICZNEJ
UNII EUROPEJSKIEJ
(druga izba)

z dnia 4 czerwca 2013 r.

Sprawa F‑89/12

Stefania Marrone

przeciwko

Komisji Europejskiej

Służba publiczna – Urzędnicy – Powołanie – Zasada równoważności karier – Zaszeregowanie do grupy na podstawie nowych, mniej korzystnych przepisów – Wniosek o zmianę zaszeregowania – Przekroczenie terminu – Nowe okoliczności faktyczne – Brak – Oczywista niedopuszczalność

Przedmiot: Skarga wniesiona na podstawie art. 270 TFUE, znajdującego zastosowanie do traktatu EWEA na mocy jego art. 106a, w której S. Marrone żąda stwierdzenia nieważności decyzji wydanej przez organ powołujący w dniu 10 maja 2012 r., oddalającej jej zażalenie, a także, jeśli zaistnieje taka potrzeba, stwierdzenia nieważności decyzji z dnia 21 listopada 2011 r. o oddaleniu jej wniosku z dnia 29 czerwca 2011 r., w którym zwracała się zasadniczo o to, by Komisja Europejska odtworzyła jej karierę zawodową od dnia 1 maja 2004 r.

Orzeczenie:      Skarga zostaje odrzucona jako oczywiście niedopuszczalna. Stefania Marrone pokrywa własne koszty oraz zostaje obciążona kosztami poniesionymi przez Komisję Europejską.

Streszczenie

1.      Skargi urzędników – Uprzednie zażalenie w drodze administracyjnej – Termin – Prekluzja – Otwarcie na nowo – Przesłanka – Nowa istotna okoliczność faktyczna

(regulamin pracowniczy, art. 90, 91)

2.      Skargi urzędników – Interes prawny – Konieczność zarzutów o charakterze osobistym

(regulamin pracowniczy, art. 91)

1.      Wyłącznie zaistnienie nowych, istotnych okoliczności może uzasadnić złożenie wniosku o ponowne rozpatrzenie decyzji, która nie została podważona w terminie.

(zob. pkt 25)

Odesłanie:

Trybunał, sprawa 127/84 Esly przeciwko Komisji, 15 maja 1985 r., pkt 10

2.      Urzędnik nie jest uprawniony do działania w interesie prawa i nie może podnosić zarzutów innych niż o charakterze osobistym.

(zob. pkt 27)

Odesłanie:

Trybunał: sprawa 204/85 Stroghili przeciwko Trybunałowi Obrachunkowemu, 21 stycznia 1987 r., pkt 9

Sąd do spraw Służby Publicznej: sprawa F‑43/05 Chassagne przeciwko Komisji, 23 stycznia 2007 r., pkt 100 i przytoczone tam orzecznictwo