C316/16 és C424/16. sz. egyesített ügyek

B
kontra
Land BadenWürttemberg

és

Secretary of State for the Home Department
kontra
Franco Vomero

(A Verwaltungsgerichtshof Baden‑Württemberg [Németország] és a Supreme Court of the United Kingdom [Egyesült Királyság] által benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelmek)

„Előzetes döntéshozatal – Európai uniós polgárság – A tagállamok területén való szabad mozgáshoz és tartózkodáshoz való jog – 2004/38/EK irányelv – A 28. cikk (3) bekezdésének a) pontja – A kiutasítással szembeni fokozott védelem – Feltételek – A huzamos tartózkodáshoz való jog – A fogadó tagállamban való tartózkodás az érintett tagállamból történő kiutasítást elrendelő határozatot megelőző tíz évben – A szabadságvesztés időszaka – A tízéves tartózkodás folyamatosságára gyakorolt következmények – A beilleszkedési kapcsolatok átfogó értékelésével fennálló viszony – Az említett értékelés időpontja és az annak során figyelembe veendő kritériumok”

Összefoglaló – A Bíróság ítélete (nagytanács), 2018. április 17.

1.        Uniós polgárság – A tagállamok területén való szabad mozgáshoz és szabad tartózkodáshoz való jog – 2004/38 irányelv – A beutazáshoz és a tartózkodáshoz való jog közrendi vagy közbiztonsági okokból történő korlátozása – Kiutasítás elleni védelem – Feltétel – A kiutasítási határozatot megelőző tíz évben való tartózkodás – Alkalmazási feltétel – Huzamos tartózkodáshoz való joggal rendelkező érdekelt

(2004/38 európai parlamenti és tanácsi irányelv, 16. cikk, 28. cikk, (2) bekezdés, és (3) bekezdés, a) pont)

2.        Uniós polgárság – A tagállamok területén való szabad mozgáshoz és szabad tartózkodáshoz való jog – 2004/38 irányelv – A beutazáshoz és a tartózkodáshoz való jog közrendi vagy közbiztonsági okokból történő korlátozása – Kiutasítás elleni védelem – Feltétel – A kiutasítási határozatot megelőző tíz évben való tartózkodás – A kiutasítási határozat időpontjától visszafelé számított, folyamatos tartózkodási időszak

(2004/38 európai parlamenti és tanácsi irányelv, 28. cikk, (3) bekezdés, a) pont)

3.        Uniós polgárság – A tagállamok területén való szabad mozgáshoz és szabad tartózkodáshoz való jog – 2004/38 irányelv – A beutazáshoz és a tartózkodáshoz való jog közrendi vagy közbiztonsági okokból történő korlátozása – Kiutasítás elleni védelem – Feltétel – A fogadó tagállamban való tartózkodás folyamatosságának a szabadságvesztésbüntetés időszaka általi megszakítása – A szabadságvesztésbüntetés időszakát megelőző tízéves folyamatos tartózkodási időszak – A tagállammal való beilleszkedési kapcsolatok átfogó értékelése

(2004/38 európai parlamenti és tanácsi irányelv, 28. cikk, (3) bekezdés, a) pont)

4.        Uniós polgárság – A tagállamok területén való szabad mozgáshoz és szabad tartózkodáshoz való jog – 2004/38 irányelv – A beutazáshoz és a tartózkodáshoz való jog közrendi vagy közbiztonsági okokból történő korlátozása – Kiutasítás elleni védelem – Feltétel – A kiutasítási határozatot megelőző tíz évben való tartózkodás – Értékelési időpont – A kiutasítási határozat elfogadásának időpontja

(2004/38 európai parlamenti és tanácsi irányelv, 27. cikk, (2) bekezdés, második albekezdés, és 28. cikk, (3) bekezdés, a) pont)

1.      Az Unió polgárainak és családtagjaiknak a tagállamok területén történő szabad mozgáshoz és tartózkodáshoz való jogáról, valamint az 1612/68/EGK rendelet módosításáról, továbbá a 64/221/EGK, a 68/360/EGK, a 72/194/EGK, a 73/148/EGK, a 75/34/EGK, a 75/35/EGK, a 90/364/EGK, a 90/365/EGK és a 93/96/EGK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2004. április 29‑i 2004/38/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 28. cikke (3) bekezdésének a) pontját úgy kell értelmezni, hogy az e rendelkezés szerinti, kiutasítással szembeni védelem azon feltételhez kötött, hogy az érintett személy az említett irányelv 16. cikke és 28. cikkének (2) bekezdése szerinti huzamos tartózkodáshoz való joggal rendelkezik.

(lásd: 61. pont és a rendelkező rész 1. pontja)

2.      Lásd a határozat szövegét.

(lásd: 64–66. pont)

3.      A 2004/38 irányelv 28. cikke (3) bekezdésének a) pontját úgy kell értelmezni, hogy egy olyan uniós polgár esetében, aki szabadságvesztés‑büntetését tölti, és akivel szemben kiutasítási határozatot fogadnak el, az e rendelkezés szerinti feltétel, miszerint „a fogadó tagállam területén tartózkodott az elmúlt tíz évben”, teljesülhet, amennyiben az érintett személy helyzetének átfogó, valamennyi releváns szempontot figyelembe vevő értékelése alapján arra lehet következtetni, hogy az említett fogva tartás ellenére az érintettnek a fogadó tagállammal fennálló beilleszkedési kapcsolatai nem szakadtak meg. E szempontok közé tartozik többek között a fogadó tagállammal az érintett fogva tartását megelőzően kialakult beilleszkedési kapcsolatok erőssége, a szabadságvesztés időszakát indokoló bűncselekmény jellege, valamint a bűncselekmény elkövetésének körülményei, és az érintettnek a szabadságvesztés időtartama alatt tanúsított magatartása.

(lásd: 83. pont és a rendelkező rész 2. pontja)

4.      A 2004/38 irányelv 28. cikke (3) bekezdésének a) pontját úgy kell értelmezni, hogy az eredeti kiutasítási határozat elfogadásának időpontjában kell azt értékelni, hogy az érintett személy megfelel‑e az említett rendelkezés szerinti azon feltételnek, miszerint „a fogadó tagállam területén tartózkodott az elmúlt tíz évben”.

(lásd: 95. pont és a rendelkező rész 3. pontja)