Tiesas (astotā palāta) 2022. gada 27. oktobra spriedums (Rayonen sad Nesebar (Bulgārija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – “S. V.” OOD/E. Ts. D.

(Lieta C-485/21) 1

(Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu – Patērētāju tiesību aizsardzība – Direktīva 93/13/EEK – Negodīgi noteikumi patērētāju līgumos – 2. panta b) punkts – Jēdziens “patērētājs” – 2. panta c) punkts – Jēdziens “pārdevējs vai piegādātājs” – Fiziska persona, kurai pieder dzīvoklis kopīpašumā esošā ēkā – Dažādu veidu tiesiskās attiecības saistībā ar šīs ēkas pārvaldību un uzturēšanu – Dalībvalsts likumdevēja nevienlīdzīga attieksme atkarībā no patērētāja statusa pret kopīpašniekiem, kas noslēguši individuālu līgumu par šādas ēkas koplietojamo telpu pārvaldību un uzturēšanu, un kopīpašniekiem, kas šādu līgumu nav noslēguši)

Tiesvedības valoda – bulgāru

Iesniedzējtiesa

Rayonen sad Nesebar

Pamatlietas puses

Prasītāja: “S. V.” OOD

Atbildētāja: E. Ts. D.

Rezolutīvā daļa

Padomes Direktīvas 93/13/EEK (1993. gada 5. aprīlis) par negodīgiem noteikumiem patērētāju līgumos 1. panta 1. punkts un 2. panta b) un c) punkts

ir jāinterpretē tādējādi, ka:

fiziska persona, kas ir kopīpašumā esošas ēkas dzīvokļa īpašnieks, ir kvalificējama kā “patērētājs” šīs direktīvas izpratnē, ja tā noslēdz līgumu ar pārvaldnieku par šīs ēkas koplietojamo telpu pārvaldību un uzturēšanu, ja vien tā šo dzīvokli neizmanto nolūkiem, kas saistīti vienīgi ar tās amatu vai profesiju. Apstāklis, ka daļa pakalpojumu, kurus šis pārvaldnieks sniedz uz šā līguma pamata, izriet no nepieciešamības ievērot speciālās prasības drošuma un teritorijas plānošanas jomā, ko ietver valsts tiesību akti, nevar izslēgt šo līgumu no minētās direktīvas piemērošanas jomas,

gadījumā, kad līgums par kopīpašumā esošas ēkas koplietojamo telpu pārvaldību un uzturēšanu ir noslēgts starp šīs ēkas pārvaldnieku un kopīpašnieku kopsapulci vai īpašnieku biedrību, fizisku personu, kas ir tajā esoša dzīvokļa īpašnieks, var uzskatīt par “patērētāju” Direktīvas 93/13 izpratnē, ja vien tā ir kvalificējama kā šā līguma “puse” un ja vien tā šo dzīvokli neizmanto tikai tādiem nolūkiem, kas saistīti ar tās amatu vai profesiju.

____________

1      OV C 412, 11.10.2021.